بصیرت
مهدویت او خواهد امد

یکی دیگر از گناهان کبیره امن از مکر الهی است. با اینکه انسان از انتقام پنهانی و

ناگهانی و قهر خفی خدا ایمن و راحت ننشیند و از سرعت در انتقام ناگهانی او

نیندیشد و در دل از اینکه بواسطه صدور گناه، دچار عذاب گردد، ترسی نداشته

.باشد

در حدیث هایی که از حضرت صادق و حضرت کاظم و حضرت رضا و حضرت جواد

(علیهم السلام) در بیان گناهان کبیره رسیده، امن از مکر الهی را از جمله کبائر

شمرده اند و بکبیره بودنش تصریح فرمودند. و نیز در قرآن کریم سوره 7 آیه 97 و

آیا مردم قریه ها و آبادیها ایمنند از اینکه عذاب ما شبانه » : 98 و 99 می فرماید

هنگامی که در خوابند به ایشان برسد. یعنی از شبیخون قهر و انتقام الهی بجزای

گناهانشان هنگامیکه در خوابند که یک نوع از مکر است باید بترسند

« آیا مردم قریه ها ایمنند که عذاب ما نیم روز هنگامی که سرگرم کارهای دنیوی

هستند ایشان را دریابد؟ یعنی گنه کاران باید از رسیدن عذاب الهی به آنها هنگانی که

در غفلت و سرگرم شهوات انسانی و کارهای دنیوی هستند بیمناک باشند

« مگر از مکر و تدبیر خدا ایمن شده اند پس بدانند که عذاب ناگهانی و غافلگیری

1] «. [خداوند ایمن نمی شوند جز زیانکاران

در این سه آیه شریفه از ایمن بودن و نترسیدن از عذاب الهی نهی فرموده و در آخر

آیه ایمنان از عذاب الهی را زیان کار خوانده است و لازمه آن وعده عذاب در آخرت

است زیرا اهل نجات و بهشت را زیان کار نمی گویند و در قرآن مجید جر به کفار و

.فجار که اهل عذابند زیان کار گفته نشده است

Another great sin of deception securely God. The man with a secret revenge
Khfy sudden and violent God and quickly in a safe and comfortable Nnshynd avenge his sudden
Nyndyshd in the heart of the issue because of sin, suffering is suffering, not fear
. Is
In the tradition of the Prophet that Hazrat Sadiq and al-Kazim and Imam Reza and Imam Jawad
(PBUH) was a great sin in the safe of the divine scheme of Kbayr
Are considered and its Bkbyrh he said. And in the Holy Quran Chapter 7 verses 97 and
Is it safe villagers and villages of our torment that night ": 98 and 99 says
When he comes to sleep. God's wrath and vengeance of the ambush Bjzay
When in sleep sins is a must beware of deception. "
"Is it safe for the people who tormented villagers entertained us for half a day when secular jobs
They realize they are? Growers should get the punishment they refused to Hngany
Human passions and worldly things are in ignorance and fear be fun. "
"But the guile and wisdom of God are safe after suffering a sudden and surprise to know
1] ". [God is not safe, but the losers
Verse of the three stated safely and not be scared of punishment forbids the final
Verse safe from the punishment is harmful and it needs to read it promises retribution in the Hereafter

. Fjar suffering from job loss that is not

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic