بصیرت
مهدویت او خواهد امد

سیر تكاملى جامعهها

شك نیست كه در یك نظر ابتدائى قرائن گواهى مىدهد كه دنیا بهسوى «فاجعه» پیش مىرود; فاجعهاى كه زاییده: «ترك عواطف»; «افزایش فاصله میان جوامع ثروتمند و فقیر»; «شدت گرفتن اختلافات و برخوردهاى دولتهاى بزرگ و كوچك»; «سیر تصاعدى جنایات» ; «نابسامانیهاى اخلاقى و روحى و فكرى» ; و «فراوردههاى نامطلوب و پیش بینى نشده زندگى ماشینى» و مانند آن است. فاجعهاى كه مقایسه وضع موجود با گذشته نزدیك، چهره آن را مشخّص مىسازد; و عامل مؤثّرى براى نموّ جوانههاى بدبینى در اعماق فكر خوشبینترین افراد محسوب مىگردد. آگاهان بین المللى مىگویند:

تنها حجم بمبهاى هستهاى موجود در زرّادخانههاى دولتهاى بزرگ براى نابود ساختن تمام آبادیهاى كره زمین ـ نه یك بار بلكه هفت بار ـ كافى است!

این سلاحها را با آن هزینههاى سرسام آور كه با ارقام نجومى قابل بیان است بى جهت نساختهاند، بازیچه نیست، براى مصرف در یك جنگ اتمى وحشتناك ساخته شده; و پیدا كردن بهانه براى شروع آن، در جهانى كه اینهمه برخورد مرزى و تزاحم منافع، و مناطق قابل انفجار وجود دارد كار مشكلى نیست.

در سران بزرگ امروز دنیا نیز «حسّ جاهطلبى» و «جنون قدرت» به اندازه كافى براى شروع چنین جنگى سراغ داریم!

بنابراین، پیش بینى مىتوان كرد كه در آیندهاى نه چندان دور «فاجعه بزرگ» روى دهد و احتمالا بشریّت در یك جنگ وسیع اتمى، یا بر اثر فقر اقتصادى ناشى از انحصارطلبى قدرتهاى بزرگ، یا پایان گرفتن منابع انرژى و یا غیر قابل زیست شدن محیط زیست، از میان برود! ولى در برابر اینهمه عوامل بدبینى ابتدایى، مطالعات عمیقتر نشان مىدهد آینده درخشانى در پیش است: این ابرهاى تیره و تار با غرّش تندرهاى وحشتانگیز سرانجام كنار خواهد رفت. این شام سیاه قیرگون را صبح سپید امیدى به دنبال است. این سرماى سوزان زمستان جهل و فساد و زور گویى و ستم، بهار شكوفان عدالتى در پى دارد. این اندوه كشنده، این طوفان مرگبار، و این سیل ویرانگر، سرانجام، پایان مىگیرد، و اگر خوب بنگریم در افقهاى دور دست نشانههاى ساحل نجات به چشم مىخورد!

نخستین دلیل منطقى براى این موضوع قانون سیر تكاملى جامعهها است: از آن روز كه انسان خود را شناخته هیچگاه زندگى یكنواخت نداشته، بلكه با الهام از انگیزه درونى ـ و شاید نا آگاه ـ كوشش داشته كه خود و جامعه خویش را به پیش براند. از نظر مسكن، یك روز غارنشین بود و امروز آسمانخراشهایى ساخته كه یكدستگاه آن مىتواند جمعیّتى معادل یك شهر كوچك را در خود جاى دهد ـ با تمام وسائل زندگى و همه امكانات لازم براى مردم یك شهر! از نظر لباس، یك روز از برگ درختان لباس مىدوخت ولى امروز هزاران نوع لباس با هزاران طرح، و هزاران شكل، در اختیار دارد و باز در جستجوى رنگها و طرحها و جنسهاى دگر است. یك روز غذایش فوق العاده ساده و محدود بود، امّا امروز بقدرى متنوّع و گوناگون شده كه تنها ذكر نام آنها نیازمند به یك كتاب بزرگ است. یك روز مركبش تنها پایش بود; امّا امروز بر سفینههاى فضایى سوار مىشود و آسمانها را زیر پا مىگذارد و از كرات دیگر دیدن مىكند. از نظر علم و دانش، یك زمان بود كه تمام معلومات او در یك صفحه كاغذ مىگنجید ـ گرچه هنوز خط اختراع نشده بود ـ ولى امروز حتّى میلیونها كتاب در رشتههاى مختلف بیانگر علوم و دانشهاى او نیست.

آن روز كشف آتش، و اختراع جسم مدوّرى به شكل «چرخ»، و حربه نوك تیزى مانند «خنجر» براى او كشف و اختراع بزرگى محسوب مىگشت، و از این كه با انداختن یك كنده درخت روى یك نهر توانسته از روى آن بگذرد بسیار خوشحال بود كه پلى ساخته است، امّا امروز صنایع سنگین و اختراعات حیرت انگیزش هر بینندهاى را گیج مىكند، و سیستم پیچیده مغزهاى الكترونیكى، او را در عالمى از رؤیا فرو مىبرد. و عجیب این كه به هیچیك از اینها قانع نیست و باز براى وصول به سطحى بالاتر و برتر، تلاش و كوشش مىكند، تلاشى پیگیر و خستگىناپذیر. از مجموع این سخن، نتیجه مىگیریم كه عشق به تكامل در درون جان آدمى شعلهاى است جاودانه و خاموش ناشدنى، و در حقیقت یكى از امتیازات بزرگ انسان كه او را از حیوانات و جانداران دیگر یعنى جاندارانى كه میلیونها سال است درجا مىزنند و زندگى ظاهراً یكنواختى دارند جدا مىكند، همین موضوع است. و باز بخوبى مىتوان نتیجه گرفت كه این نهاد بزرگ آرام نخواهد نشست، و همچنان انسان را در مسیر تكاملها به پیش مىراند، و نیروهایش را براى غلبه بر مشكلات و نابسامانیها و ناهنجاریهاى زندگى كنونى بسیج مىكند. به سوى جامعهاى پیش مىبرد كه «تكاملهاى اخلاقى» در كنار «تكاملهاى مادّى» قرار گیرد.

به سوى جامعهاى كه در آن از جنگ و خونریزیهاى ویرانگر و ضدّ تكامل اثرى نباشد. به سوى جامعه كه تنها «صلح و عدل» حاكم بر مقدّرات انسانها باشد، و روح تجاوزطلبى و استعمار كه مهمترین سدّ راه «تكامل مادّى و معنوى» او است، در آن مرده باشد. ممكن است كسانى بگویند كه تكاملهاى گذشته همه در جنبههاى مادّى صورت گرفته، و دلیلى ندارد كه سیر تكاملى، معنویات را هم در بر گیرد. ولى پاسخ این سخن روشن است زیرا: اوّلا، در تكاملهاى گذشته بسیارى از اصول معنوى و انسانى را نیز مىتوان یافت; مثلا، در علوم و دانشهاى بشرى كه در پرتو تكامل، پیشروى عظیم كرده است; علوم غیر مادّى هم كم نیست; و فى المثل، اعتقاد بشر نخستین درباره «خدا» كه به صورت پرستش قطعات سنگ و چوب و حتّى بتهایى از خرما بود، هیچگونه شباهتى با درك یك دانشمند روشن ضمیر خداشناس یا یك حكیم عارف ربّانى امروز، از این مسئله، ندارد. ثانیاً، تكامل در همه جا تكامل است; و عشقى را كه در درون وجود خود نسبت به آن مىیابیم هیچ حدّ و مرزى را به رسمیّت نمىشناسد و در همه زمینهها جویاى آن هستیم و در مسیر آن پویا. از این گذشته، اصول مادّى و معنوى از هم جدا نیستند; و فى المثل، روح ستیزهجویى و برترىطلبى، و تجاوز گرى، به همان اندازه زندگى مادّى انسانها را به هم مىریزد كه یك بمب اتمى پر قدرت! بلكه دومى بدون اوّلى به كار نخواهد رفت! و از این جا مىفهمیم كه این تكامل در همه زمینهها ادامه خواهد یافت. این است كه نخستین بارقه امید براى وصول به آیندهاى روشن و دنیایى پر از صلح و صفا، و برادرى و برابرى ـ در پرتو «قانون سیر تكاملى جامعهها» در نظرها پدیدار مىشود.

There is no doubt that the primary evidence proves that the world towards a 'disaster' advances, natural disasters born "emotional abandonment", "increase the gap between rich and poor countries"; "escalating conflicts and collisions of large and small states." 'crimes rising trend ";" ethical and spiritual and intellectual "and" undesirable and unforeseen processing machinery life, "and the like. The tragedy of the present situation with the past, the figure makes it clear and effective agent for bud development Khvshbyntryn people think is a deep pessimism. International experts say:
The only volume available in the arsenal of nuclear bombs destroying entire villages to big governments on Earth not once but seven times is enough!
The weapons they skyrocketing costs that are unique to Nsakhthand expression astronomical figures, not toys, made for use in a horrific nuclear war, and it's time to start looking for excuses in the world, so the border and Tzahm interests, There are not hard and explosive areas.
In today's world leaders' sense of ambition "and" power mad "enough to start a war that we know of!
Therefore, we can predict that in the not too distant future "major disaster" occur and possibly humanity in a massive nuclear war, or poverty of the economic superpowers of the monopolists, or the non-biological sources of energy and the environment Biology, the go! But much of the initial pessimism, deeper studies show a bright future ahead: The dark clouds of thunder Tndrhay dreaded finally goes away. This morning, the pitch-black night black is white hope for. Susan, as if this cold winter, ignorance, corruption and coercion, oppression, injustice has a spring flourish. The deadly sorrow, these deadly storms, devastating floods and, finally, ends, and if you look at distant horizons coasts symptoms seen!
The first reason for this is the law of evolution of life is never the same as the day that your man does not have, inspired by the effort UNAWARE self it's internal motivation, of his of the drive. In terms of housing, a caveman days, and now it can Ykdstgah Smankhrashhayy made the population of a small city to accommodate all the equipment and all the necessary facilities for the people living in a city! In terms of clothing, but today is a day of leaves sewed clothes for thousands of dresses with thousands and thousands of shapes, colors and designs available, and still searching for the other sexes. It was incredibly simple and limited to one day own food, but it's so diverse that they need only mention the name of a great book. Mrkbsh was only monitored for one day, but today, riding areas, and configure their ships from another planet visit would violate the skies. Of science was a time that all the information on a sheet of paper he had not been invented yet Mygnjyd line today even though millions of books in different fields of science and knowledge is not revealed.
The day discovered fire and invented the circular object in the form of "wheel", and sharp weapon such as a "dagger" would be great for her discovery and invention, and that by dropping a tree stump on a creek that was able to pass on a was happy that the bridge is built, but today's heavy industry and innovation Motivation surprise every visitor gets confusing and complex system of electronic brains, he would plunge in the world of dreams. This is not convinced that any of these are surprisingly open to reaching a higher level of superior effort, the hard work and diligent. separates have the same issue. And well conclude that this great institution will not sit quiet and still pushing forward in the evolution of man, and the troops mobilized to overcome the difficulties and turmoil and would disorders present life. Toward a society that runs "Tkamlhay moral" with "Tkamlhay material" should be.
Toward a society in which war and bloodshed is destructive and anti-developmental effects. Unto The only "peace and justice" governs the destinies of men, and the spirit of colonialism Tjavztlby the main stumbling block "material and spiritual evolution" he is, it is dead. Someone could say the last Tkamlhay done all material aspects, and there is no evolution, is in the spiritual. But the answer is clear about it: First, in the past, many of the principles of spiritual and human Tkamlhay can be found, eg, in the human sciences in the light of evolution, has great forward, there are also non-material science and mischief example, the first human belief about "God" worshiping pieces of stone and wood, and even if it had dates Bthayy no resemblance to comprehend a theologian or a scientist perspicacious Hakim Arif Rabbani today, it does not. Secondly, evolution, evolution is everywhere, and the love that exists within their boundaries do not recognize any of it focused on all areas where we are seeking dynamic in its path. Furthermore, the principles of spiritual and material are separated and example, and Brtrytlby insurgent spirit and aggression, the material life of human beings falls into a bomb powerful! Without the former, but the latter will not work! And here we realize that this development will continue in all areas. This is the first glimmer of hope for the future receipt of a world full of peace, equality and liberty in light of "the evolution of society" will appear in the Comments.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic