بصیرت
مهدویت او خواهد امد

آمادگیهاى لازم براى حكومت جهانى

آمادگیهاى عمومى

ما هر قدر خوشبین و امیدوار باشیم باز باید بدانیم رسیدن به مرحلهاى از تاریخ كه در آن : همه انسانها زیر یك پرچم گرد آیند، و سلاحهاى وحشتناك از جهان برچیده شود; و طبقات به مفهوم استعمارگر و استعمار شونده از میان برود; و كشمكشها و بازیهاى خطرناك سیاسى و نظامى ابرقدرتها براى همیشه به دست فراموشى سپرده شود و دنیا از نام چندش آور «ابرقدرت» و كابوس شوم نیروهاى جهنمى آنها رهایى یابد; و رقابتهاى ناسالم و ویرانگر اقتصادى جاى خود را به تعاون همگانى انسانها در راه بهتر و پاكتر زیستن دهد;... هنوز زود است; و آمادگى عمومى لازم دارد. امّا از آنجا كه در عصر اخیر تحوّلها و دگرگونیها به سرعت روى مىدهد نباید آن را هم زیاد دور بدانیم همانند یك رؤیا و خواب شیرین.

ولى در هر حال، براى این كه دنیا چنان حكومتى را پذیرا گردد چهار نوع آمادگى لازم است.

1 آمادگى فكرى و فرهنگى

یعنى سطح افكار مردم جهان آنچنان بالا رود كه بدانند مثلا مسأله «نژاد» یا «مناطق مختلف جغرافیائى» مسئله قابل توجّهى در زندگى بشر نیست. تفاوت رنگها و زبانها و سرزمینها نمىتوانند نوع بشر را از هم جدا سازد. تعصّبهاى قبیلهاى و گروهى باید براى همیشه بمیرد; فكر مسخرهآمیز «نژاد برتر» را باید به دور افكند; مرزهاى ساختگى با سیمهاى خاردار! و دیوارهایى همچون دیوار باستانى چین! نمىتواند انسانها را از هم دور سازد. بلكه همان گونه كه نور آفتاب و نسیمهاى روحبخش، و ابرهاى باران زا، و سایر مواهب و نیروهاى جهان طبیعت به این مرزها ابداً توجّهى ندارند و همه روى كره زمین را دور مىزنند و دنیا را عملا یك كشور مىدانند; ما انسانها نیز به همین مرحله از رشد فكرى برسیم. و اگر خوب دقّت كنیم مىبینیم این طرز تفكّر در میان آگاهان و روشنفكرهاى جهان در حال تكوین و تكامل است، و روز به روز بر تعداد كسانى كه به مسأله «جهان وطنى» مىاندیشند افزوده مىشود. حتّى مسأله زبان واحد جهانى از صورت حرف بیرون آمده و زبان «اسپرانتو» به عنوان زبانى كه همه جهانیان را در آینده به هم پیوند دهد ابداع شده، و كتابهاى مختلفى به این زبان نشر یافته است.

2 آمادگیهاى اجتماعى

مردم جهان باید از ظلم و ستم و نظامات موجود خسته شوند، و تلخى این زندگى مادّى و یك بعدى را احساس كنند، و حتّى از این كه ادامه این راه یك بعدى ممكن است در آینده مشكلات كنونى را حل كند، مأیوس گردند. مردم جهان باید بفهمند آنچه در قرن 18 و 19 میلادى درباره آینده درخشان تمدّن بشرى در پرتو پیشرفتهاى ماشینى به آنها نوید داده مىشد، در واقع در باغ سبزى بیش نبود; و یا همچون سرابى در یك بیابان سوزان در برابر دیدگان مسافران تشنه كام. نه تنها صلح و رفاه و امنیّت مردم جهان تأمین نشد، بلكه دامنه مناقشات و ناامنیهاى مادّى و معنوى گسترش یافت. نه تنها وضع قوانین بظاهر جالب، ظلم و تبعیض و استعمار و شكافهاى عظیم طبقاتى را از جهان برنچید، بلكه مفاسد پیشین، در مقیاسهاى عظیمتر و اشكال خطرناكتر بروز كرد. پى بردن به عمق وضع خطرناك كنونى، نخست حالت تفكّر، سپس تردید، و سرانجام یأس از وضع موجود جهان، و آمادگى براى یك انقلاب هه جانبه بر اساس ارزشهاى جدید به وجود مىآورد. این چیزى است كه تا حاصل نگردد رسیدن به چنان مرحلهاى ممكن نیست، درست همانند دمل چركینى كه تا نضج نگیرد لحظه نشتر زدن آن فرا نخواهد رسید.

3 آمادگیهاى تكنولوژى و ارتباطى

بر خلاف آنچه بعضى مىپندارند كه رسیدن به مرحله تكامل اجتماعى و رسیدن به جهانى آكنده از صلح و عدالت، حتماً همراه با نابودى تكنولوژى جدید امكانپذیر است، وجود این صنایع پیشرفته نه تنها مزاحم یك حكومت عادلانه جهانى نخواهد بود، بلكه شاید بدون آن وصول به چنین هدفى محال است. براى ایجاد و سپس كنترل یك نظام جهانى، یك سلسله وسایل مافوق مدرن لازم است كه با آن بتوان جهان را در مدّت كوتاهى در نوردید و به همه جا سركشى كرد; از همه جا آگاه شد; و در صورت نیاز امكانات لازم را از یك سوى جهان به سوى دیگر برد; و پیامها و اطّلاعات و آگاهیهاى مورد نیاز را در كمترین مدت به همه نقاط دنیا رسانید. اگر زندگى صنعتى به وضع قدیم بازگردد، و مثلا براى فرستادن یك پیام از یك سوى جهان به سوى دیگر یك سال وقت لازم باشد، چگونه مىتوان بر جهان حكومت كرد و عدالت را در همه جا گسترد؟! اگر براى سركوب كردن یك فرد یا یك گروه كوچك متجاوز ـ كه مسلّماً حتى در چنان جهانى نیز امكان وجود دارد ـ مدّتها وقت براى مطّلع شدن حكومت و سپس مدّتها وقت براى فرستادن نیروى تأمین كننده عدالت لازم باشد، چگونه مىتوان حقّ و عدالت و صلح را در سراسر دنیا تأمین كرد؟! خلاصه، بدون شك چنین حكومتى براى برقرار ساختن نظم و

عدالت در سطح جهان نیاز به آن دارد كه در آنِ واحد از همه جا آگاه و بر همه جا تسلّط كامل داشته باشد، تا مردم آماده اصلاح را تربیت و رهبرى كند; آگاه سازد; زنده و بیدار نگه دارد; و چنانچه افرادى ناصالح بخواهند سر برآورند آنها را بر سر جاى خود بنشاند. آنها كه غیر از این فكر مىكنند گویا به مفهوم حكومت جهانى نمىاندیشند و آن را با حكومت در یك محدوده كوچك مقایسه مىكنند. اصولا دنیائى كه مىخواهد به چنین مرحلهاى برسد باید آنچنان وسایل آموزش و تربیت در آن وسیع و گسترده و همگانى باشد كه قسمت عمده برنامههاى اصلاحى را با «خود آگاهى» و «خود یارى» مردم پیاده كند، و زنده كردن روح «خودآگاهى» و «خودیارى» عمومى و در سطح جهان نیازمند به نیرومندترین مراكز فرهنگى و وسایل ارتباط جمعى، و جامعترین كتب و مطبوعات، و مانند آن است، كه هیچ كدام از اینها بدون عالیترین و پیشرفتهترین وسائل صنعتى ممكن نیست. آرى! اگر بنا بود همه كارها با «معجزه» تحقّق پذیرد وجود چنین نظامى بدون وسایل پیشرفته صنعتى قابل تصوّر بود ولى مگر اداره زندگى مردم جهان با معجزه ممكن است؟ معجزه، استثنائى است منطقى در نظام جارى طبیعت، براى اثبات حقّانیّت یك آیین آسمانى، نه براى اداره همیشگى نظام جامعه. این كار تنها باید بر محور قوانین طبیعى صورت گیرد. البتّه در این زمینه باز هم سخن خواهیم گفت.

Preparations for global governance
General preparation
We still need to know how optimistic and hope to reach the stage of history in which all people come together under one flag, and the world is totally terrible weapons and the colonialist and the colonized subject of Floors to go and conflict shows; ... It is still early, and preparation is necessary. But the recent developments and changes in the age should not be happening as quickly as we know it far too sweet a dream and sleep.
However, for the world to accept that the government has prepared four types.
1 cultural readiness
Very high opinion of the people of the world to know, for example, the issue of "race" or "geographic areas" Human life is not a significant issue. Different colors and languages, and can not land that separates mankind. Prejudice and tribal groups must die forever; think Mskhrhamyz "superior race" should be cast away; boundaries fabricated with barbed wire! And walls like ancient wall of China! Humans can not make it far. to reach maturity. Well sure, if we see this thinking among experts and Rvshnfkrhay development and evolution of the universe, and the day on the question of who the "cosmopolitan" thinking is enhanced.
2 social readiness
Not only failed to secure world peace and prosperity, and security, but also expanded the range of material and spiritual conflicts and Naamnyhay. It apparently only laws, oppression and discrimination, colonialism and world class Brnchyd huge gaps, but the former evils, greater scale and more dangerous forms arose. Critical to understand the depth of the current thinking in the first case, the uncertainty, and the despair of the situation, and prepare for a radical revolution of values ​​creates Heh. This is something that has not reached the stage it is not possible, just not maturing at blotch filthy that it will not come Nshtr handling.
3 preparation and communication technologies
such a goal is impossible. The other side of the world to win, and messages and information and knowledge needed for the lowest convey to all parts of the world. If industrial life back to the past, for example, sending a message from one world to the other takes a year, how could rule the world and spread justice everywhere! be provided around the world! In short, no such government to establish order and
let them go on their place. They seem to feel that sense of the world ruled not out of concern and compare it with the government in a small area. Basically the world that wants to come to such a stage as wide as the media and public education is a major part of breeding programs with "self-consciousness" and "self-help» shall the infantry, alive spirit «consciousness» and "NA" in general and the world need powerful cultural and media centers, and most comprehensive, books and newspapers, and the like, none of this is possible without the highest and most advanced industrial equipment. Yea! If everything was built with the "miracle" of such a system be implemented, but it was inconceivable without modern industrial life, the world of magic Is it possible? Miracle, the exceptional nature of the current logical system for proving the truth of a divine law, not to administer the system constant. This should only be done on the basis of natural law. Of course, he'll talk about this again.

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو