بصیرت
مهدویت او خواهد امد

من اگر ظالم و ستمگرم چگونه ممكن است در انتظار كسى باشم كه طعمه شمشیرش خون ستمگران است! من اگر آلوده و ناپاكم چگونه مىتوانم، منتظر انقلابى باشم كه شعله اوّلش دامان آلودگان را مىگیرد! ارتشى كه در انتظار جهاد بزرگى است آمادگى رزمى نفرات خود را بالا مىبرد و روح انقلابى در آنها مىدمد، و هر گونه نقطه ضعفى را اصلاح مىكند. چگونگى «انتظار» همواره متناسب با هدفى است كه در انتظار آن هستیم: انتظار آمدن یك مسافر عادى از سفر انتظار بازگشت یك دوست بسیار عزیز انتظار فرا رسیدن فصل چیدن میوه از درخت و درو كردن محصول انتظار فرا رسیدن فصل تحصیلى مدارس... هر یك از این انتظارها آمیخته با یك نوع آمادگى است. در یكى باید خانه را آماده كرده و وسایل پذیرایى فراهم ساخت; در دیگرى ابزار لازم و داس و كمباین و... در دیگرى كتاب و دفتر و قلم و لباس مدرسه و مانند آن.

اكنون فكر كنید آنها كه انتظار قیام یك مصلح بزرگ جهانى را مىكشند در واقع انتظار انقلاب و دگرگونى و تحوّلى را دارند كه وسیعترین و اساسىترین انقلابهاى انسانى در طول تاریخ بشر است. انقلابى كه بر خلاف انقلابهاى اصلاحى پیشین جنبه منطقهاى نداشته و نه اختصاص به یك جنبه از جنبههاى مختلف زندگى دارد; بلكه علاوه بر این كه عمومى و همگانى است، تمام شؤون و جوانب زندگى انسانها را شامل مىشود; انقلابى است سیاسى و فرهنگى و اقتصادى و اخلاقى. فعلا كار به این موضوع نداریم كه دلیل ما بر تحقّق یافتن چنین انقلابى چیست؟ این را موكول به بحث دیگرى مىكنیم، زیرا هدف ما در این بحث تنها نتایج و آثار چنین عقیده و چنان انتظارى است كه آیا به راستى آنچنان كه بعضى از ماتریالیستها پنداشتهاند جنبه تخدیرى دارد یا سازنده و حركت آفرین و اصلاحگر است. سابقاً گفتیم كه «انتظار» همیشه از دو عنصر «نفى» و «اثبات» تشكیل مىشود; ناراحتى از وضع موجود و عشق و علاقه به وضع بهتر. و در اینجا اضافه مىكنیم كه در هر انقلاب و تحوّل بنیادى نیز دو جنبه وجود دارد; جنبه نفى و جنبه اثبات. جنبه نخستین انقلاب كه همان جنبه «نفى» است، از میان بردن عوامل اختلال و فساد و انحطاط و شستشو دادن لوح جامعه از نقشهاى مخالف است.

پس از انجام یافتن این مرحله، نوبت به جنبه اثبات یعنى جانشین ساختن عوامل اصلاح و سازندگى مىرسد. تركیب دو مفهوم «انتظار» و «انقلاب جهانى» آنچه را قبلا گفتیم كاملا روشن مىكند; یعنى، كسانى كه در انتظار چنان انقلابى به سر مىبرند اگر در دعوى خود صادق باشند (نه جزء منتظران دروغین خیالى) بطور مسلم آثار زیر در آنها آشكار خواهد شد:

1 خودسازى فردى

حكومت جهانى مهدى قبل از هر چیز نیازمند به عناصر آماده و باارزش انسانى است كه بتوانند بار سنگین چنان اصلاحات وسیعى را در جهان بدوش بكشند; و این در درجه اوّل محتاج به بالا بردن سطح اندیشه و آگاهى و آمادگى روحى و فكرى براى همكارى در پیاده كردن آن برنامه عظیم است; تنگ نظرىها، كوته بینیها، كج فكریها، حسادتها، اختلافات كودكانه و نابخردانه، و بطور كلّى هر گونه نفاق و پراكندگى با موقعیّت منتظران واقعى سازگار نیست. نكته مهم اینجاست كه منتظر واقعى براى چنان برنامه مهمّى هرگز نمىتواند نقش تماشاچى را داشته باشد; باید حتماً در صف اصلاح طلبان واقعى قرار گیرد. ایمان به نتایج و عاقبت این تحوّل هرگز به او اجازه نمىدهد كه در صف مخالفان باشد و قرار گرفتن در صف موافقان نیز محتاج به داشتن اعمالى پاك و روحى پاكتر، برخوردارى از شهامت و آگاهى كافى است.

من اگر ناپاك و آلودهام چگونه مىتوانم منتظر تحوّل و انقلابى باشم كه شعله اوّلش دامان مرا مىگیرد! من اگر ظالم و ستمگرم چگونه ممكن است در انتظار كسى بنشینم كه طعمه شمشیرش خون ستمگران است و من اگر فاسد و نادرستم چگونه مىتوانم در انتظار نظامى كه افراد فاسد و نادرست در آن هیچ گونه نقشى ندارند، بلكه مطرود و منفور خواهند بود، روزشمارى كنم! آیا این انتظار براى تصفیه روح و فكر و شستشوى جسم و جان من از لوث آلودگیها كافى نیست! ارتشى كه در انتظار جهاد آزادیبخش به سر مىبرد، حتماً به حالت آماده باش كامل در مىآید; سلاحى كه براى چنین میدان نبردى شایسته است به دست مىآورد; سلاحهاى موجود را اصلاح مىكند; سنگرهاى لازم را مىسازد; آمادگى رزمى نفرات خود را بالا مىبرد; روحیه افراد خود را تقویت مىكند; و شعله عشق و شوق براى چنان مبارزهاى را در دل فرد فرد سربازانش زنده نگه مىدارد; ارتشى كه داراى چنین آمادگى نیست هرگز در انتظار به سر نمىبرد و اگر بگوید دروغ مىگوید; انتظار یك مصلح جهانى به معنى آماده باش كامل فكرى و اخلاقى، مادّى و معنوى، براى اصلاح همه جهان است. فكر كنید چنین آماده باشى چقدر سازنده است! اصلاح تمام روى زمین و پایان دادن به همه مظالم و نابسامانیها شوخى نیست! كار سادهاى نمىتواند باشد! آماده باش براى چنین هدف بزرگى باید متناسب با آن باشد; یعنى باید به وسعت و عمق آن باشد.

براى تحقّق بخشیدن به چنین انقلابى مردانى بسیار بزرگ و مصمّم و بسیار نیرومند و شكستناپذیر، فوق العاده، پاك و بلند نظر، كاملا آماده و داراى بینش عمیق، لازم است; و خودسازى براى چنین هدفى مستلزم به كار بستن عمیقترین برنامههاى اخلاقى و فكرى و اجتماعى است; این است معنى انتظار واقعى; آیا هیچ كس مىتواند بگوید چنین انتظارى سازنده نیست!

2 خودیاریهاى اجتماعى

منتظران راستین در عین حال، وظیفه دارند كه علاوه بر اصلاح خویش، در اصلاح دیگران نیز بكوشند; زیرا برنامه عظیم و سنگینى كه انتظارش را مىكشند یك برنامه فردى نیست; برنامهاى است كه تمام عناصر تحوّل باید در آن شركت جوید; باید كار به صورت دستجمعى و همگانى باشد; كوششها و تلاشها باید هماهنگ گردد و عمق و وسعت این هماهنگى باید به عظمت همان برنامه انقلاب جهانى باشد كه انتظار آن را دارند. در یك میدان وسیع مبارزه دستجمعى هیچ فردى نمىتواند از حال دیگران غافل بماند; بلكه موظّف است هر نقطه ضعفى را در هر كجا ببیند اصلاح كند; و هر موضع آسیب پذیرى را ترمیم نماید; و هر قسمت ضعیف و ناتوانى را تقویت كند; زیرا بدون شركت فعّالانه و هماهنگ تمام مبارزین، پیاده كردن چنان برنامهاى امكانپذیر نیست. بنابراین منتظران واقعى علاوه بر این كه به اصلاح خویش مىكوشند، وظیفه خود مىدانند كه دیگران را نیز اصلاح كنند. این است اثر سازنده دیگر براى انتظار قیام یك مصلح جهانى! و این است فلسفه آنهمه افتخارات و فضیلتها كه براى منتظران راستین شمرده شده است.

3 حل نشدن در فساد محیط

هنگامى كه فساد فراگیر مىشود، و اكثریّت و یا جمع كثیرى را به آلودگى مىكشاند، گاهى افراد پاك در یك بن بست سخت روانى قرار مىگیرند، بن بستى كه از یأس از اصلاحات سرچشمه مىگیرد. گاهى آنها فكر مىكنند، كار از كار گذشته و دیگر امیدى براى اصلاح نیست، و تلاش و كوشش براى پاك نگهداشتن خویش بیهوده است; این نومیدى و یأس ممكن است آنها را تدریجاً به سوى فساد و همرنگى با محیط بكشاند، و نتوانند خود را به صورت یك اقلّیّتصالح در برابر اكثریّت ناسالم حفظ كنند، و همرنگ جماعت نشدن را موجب رسوایى بدانند. تنها چیزى كه مىتواند در آنها روح امید بدمد و به مقاومت و خویشتن دارى دعوت كند و نگذارد در محیط فاسد حل شوند، امید به اصلاح نهایى است; تنها در این صورت است كه آنها دست از تلاش و كوشش براى حفظ پاكى خویش و حتّى براى اصلاح دگران بر نخواهند داشت. و اگر مىبینیم در دستورات اسلامى یأس از آمرزش. یكى از بزرگترین گناهان شمرده شده است و ممكن است افراد ناوارد، تعجّب كنند كه چرا یأس از رحمت خدا این قدر مهم تلقى شده ـ مهمتر از بسیارى از گناهان ـ فلسفهاش در حقیقت همین است كه گناهكار مأیوس از رحمت، هیچ دلیلى نمىبیند كه به فكر جبران بیفتد و یا لااقل دست از ادامه گناه بردارد، و منطق او این است: «آب از سر من گذشته است، چه یك قامت چه صد قامت ـ من كه رسواى جهانم غم دنیا هیچ است ـ بالاتر از سیاهى، رنگ دگر نباشد; آخرش جهنّم است من كه هم اكنون آن را براى خود خریدهام; دیگر از چه چیز مىترسم!» امّا هنگامى كه روزنه امید براى او گشوده شود، امید به عفو پروردگار و امید به تغییر وضع موجود، نقطه عطفى در زندگى او پیدا مىشود و چه بسیار او را به توقّف كردن در مسیر گناه و بازگشت به سوى پاكى و اصلاح دعوت مىنماید. به همین دلیل، امید را مىتوان همواره به عنوان یك عامل مؤثّر تربیتى در مورد افراد فاسد شناخت; همچنین افراد صالحى كه در محیطهاى فاسد گرفتارند، بدون امید نمىتوانند خویشتن را حفظ كنند. نتیجه این كه، انتظار ظهور مصلحى كه هر قدر دنیا فاسدتر مىشود امید ظهورش بیشتر مىگردد اثر فزاینده روانى در معتقدان دارد، و آنها را در برابر امواج نیرومند فساد بیمه مىكند; آنها نه تنها با گسترش دامنه فساد محیط مأیوستر نمىشوند، بلكه به مقتضاى:

وعده وصل چون شود نزدیك
آتش عشق تیزتر گردد

وصول به هدف را در برابر خویش مىبینند و كوششهایشان براى مبارزه با فساد و یا حفظ خویشتن با شوق و عشق زیادترى تعقیب مىگردد. از مجموع بحثهاى گذشته چنین نتیجه مىگیریم كه اثر تخدیرى انتظار تنها در صورتى است كه مفهوم آن مسخ و تحریف شود ـ همان گونه كه جمعى از مخالفان، تحریفش كردهاند; و جمعى از موافقان مسخش ـ امّا اگر به مفهوم واقعى در جامعه و فرد پیاده شود، یك عامل مهمّ تربیت و خودسازى و تحرّك و امید خواهد بود. از جمله مدارك روشنى كه این موضوع را تایید مىكند، این است كه در ذیل آیه: «وعداللّه الّذین آمنوا منكم و عملوا الصّالحات لیستخلفنّهم فى الارض...; خداوند به آنها كه ایمان دارند و عمل صالح انجام مىدهند، وعده داده است حكومت روى زمین را در اختیارشان بگذارد...» از پیشوایان بزرگ اسلام نقل شده است كه منظور از این آیه «هوالقائم و اصحابه; مهدى و یاران او» هستند. و در حدیث دیگرى مىخوانیم: «نزلت فى المهدى; آیه درباره مهدى نازل شده است» در حالى كه در این آیه مهدى و یارانش به عنوان «الّذین آمنوا منكم و عملوا الصّالحات» معرفى شدهاند. بنابراین تحقّق این انقلاب جهانى بدون یك ایمان مستحكم، كه هر گونه ضعف و زبونى و ناتوانى را دور سازند و بدون اعمال صالحى كه راه را براى اصلاح جهان بگشاید، امكانپذیر نیست و آنها كه در انتظار چنین برنامهاى هستند، هم باید سطح آگاهى و ایمان خود را بالا ببرند و هم در اصلاح خویش و اعمال خود بكوشند. تنها چنین كسانى هستند كه مىتوانند نوید زندگى در حكومت او به خود دهند، نه آنها كه با ظلم و ستم همكارى دارند! و نه آنها كه از ایمان و عمل صالح بیگانهاند! نه افراد ترسو و زبونى كه بر اثر ضعف ایمان از همه چیز حتّى از سایه خود مىترسند! و نه افراد سست و بیحال و بیكارهاى كه دست روى دست گذارده و در برابر مفاسد محیط زندگى و جامعه شان سكوت اختیار كرده و كمترین تلاشى در راه مبارزه با فساد ندارند. آرى انتظار راستین این است!

How might I expect him to be a ruthless and Stmgrm the bait sword is the blood of tyrants! How can I Napakm if infected, I'm waiting for the revolutionary flame infection takes first lap! Waiting is the great jihad army in combat readiness and enhance their unique Mydmd revolutionary spirit in them, and will correct any disadvantage. Each of these expectations is mixed with a preparation. One must be prepared at home and welcome tools provided in DOS and other necessary tools, and combine ... In other books, notebooks and pens and school uniforms and the like.
moral. We are currently working on this issue because we do not realize what is so revolutionary? Once said that "waiting" is always an element of "rejection" and "proof" is formed; upset the status quo and to love better. And here we add that in any revolution there are two fundamental change; aspects of rejection and proof. That the first aspect of the "struggle" is to eliminate interference factors and decadence of society and washing tablets roles opposite.
After finding these steps, turn to the proof of the modification and construction of the replacement arrives. Combining the concept of "expected" and "world revolution" makes clear what we already said, namely, those who are waiting for a revolutionary way to live if you are truthful in your claim (not the false illusion waiting) Clearly visible in the works will be:
1 individual self
It's great to be narrow, short-sighted, crooked thinking, jealousy, childish and foolish disputes, and in general any kind of dissension and distribution is not consistent with the actual situation of waiting. It was important that such a program is important for real for the audience can never be a real reform must be in line.
How can you expect me Lvdham unclean and the flame of revolution I did my first lap! ! Are you looking for the purification of the soul and the mind and wash my body and soul of doubt, pollution is not enough! Waiting Liberation Army has to fight, be sure to fully alert goes off; weapon for this battle, it acquires; modify existing weapons, barricades necessary make their numbers increase combat readiness; boost the morale of his men, and the flame of love and enthusiasm for such a struggle to keep alive in the hearts of individual soldiers, military readiness would not have ever expected, and if not how to tell lies, waiting for a peacemaker world means Get full intellectual and moral, material and spiritual, is to reform the world. Think thou how constructive it is ready! All of the land reform and an end to the injustices and turmoil not kidding! Is no easy task! Be prepared for such a great purpose should be appropriate, ie should be a breadth and depth.
Social is the expected real sense, no one can say they do not expect the manufacturer!
2 Khvdyaryhay social
Montazeran true, however, that in addition to improving their duty, others strive to correct because the huge program that is expected to kill an individual, a program that has all the elements to take part in it must change, must be used actively participate and coordinate all fighters, are impossible to implement such a program. Thus, in addition to improving their real waiting strive to understand that other duties are modified. This is expected to rise by another manufacturer with a global peacemaker! This is the philosophy that all the honor and virtue is considered true for waiting.
3 not solve the corruption environment.
When corruption is pervasive and a large majority, and leads to pollution, sometimes mentally ill persons shall be removed in a difficult impasse, the impasse of despair comes Reformation. Aqlytsalh against unhealthy to keep a majority, and the crowd did not know the cause scandal. Modified others will not. And if we despair of forgiveness in Islam commands. compensate for the fall, or at least continue to remove sin, and his logic is this: "The water is over my head, telling me what a tall stature, what percentage of the world's sad our world is nothing more than black, no other colors; ending. him to stop and return to the path of sin, pure and invite reformed. Therefore, we can always hope as a factor for Education in recognition of corrupt people, the people suffer Salehi in corrupt environments, without hope, they can not protect themselves. Therefore, the expected reformer of the world that whatever is Fasdtr Zhvrsh is increasing hope of increasing psychic believers, and they will be insured against corruption and strong waves, they not only spread corruption Mayvstr environment, but Mqtzay:
It promises to be a close
Love is fire sharper
To attain his goal to see and to intensify efforts to combat corruption and protect himself with increasing fervor and love chasing outstanding. An important and self-education and mobility would hope. Including clear evidence that confirms this, is that in the following verse: "Al-Saleh Vdallh Alzyn Amnva Mnkm and Mlva Lystkhlfnhm corruptor ... who believe in God and do good to them, they promised the government Earth provided impact "of the great leaders of Islam has been quoted that this verse means" Hvalqaym and Ashabh; Mahdi and his friends are ". And in another Hadith we read: "Sadr Nzlt mischief; verse was revealed about the Mahdi" While the Mahdi and his verse as "Alzyn Mnva Mlva Mnkm and Al-Saleh" has been introduced. raise their own and their actions and strive to improve. Such are those who can only promise to give his state of life, not oppress them with their work! They are not alien to the faith and good deeds! Not those cowards and weak speaking of faith are afraid of everything, even of his own shadow! Rather weak and dizzy Bykarhay their hands on the left and the living environment and their community against corruption remain silent and not the least effort to combat corruption. Yes it is true waiting!

 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic