بصیرت
مهدویت او خواهد امد

در سوره نور، آیه 55، مىخوانیم:

وعداللّه الّذین آمنوا منكم و عملواالصّالحات لیستخلفنّهم فى الارض كمااستخلف الّذین من قبلهم ولیمكننّ لهم دینهم الّذى ارتضى لهم و لیبدّلنّهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننى لایشركون بى شیئاً و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون در این آیه سه وعده صریح به آنها كه گروه افراد با ایمان و شایسته را تشكیل مىدهند داده شده است. و مىدانیم در هر وعده سه ركن وجود دارد: وعده دهنده كه در اینجا خدا است; و وعده گیرنده كه «الّذین آمنوا منكم و عملوا الصّالحات» یعنى مؤمنان صالح هستند; و موادّ مورد وعده كه امور سه گانه زیر است:

1 ـ استخلاف فى الارض ـ «حكومت روى زمین به عنوان نمایندگى خدا» ; یعنى حكومت حق و عدالت.

2 ـ تمكین دین ـ «نفوذ معنوى و حكومت قوانین الهى بر تمام پهنه زندگى»

3 ـ تبدیل خوف به امنیّت; و بر طرف شدن تمام عوامل ترس و ناامنى، و جایگزین شدن امنیّت كامل و آرامش در همه روى زمین. منظور از «تمكین دین» همانطور كه از سایر موارد استعمال كلمه تمكین بر مىآید این است كه تعلیمات الهى بطور ریشهدار و پا بر جا در تمام شؤون زندگى نفوذ خواهد داشت، نه همانند الفاظ صلح و آزادى و حقوق بشر كه امروز بازیچه دست مدافعان قلاّبى آن است و تنها گلوهایشان را براى شعارهاى داغ در این زمینه پاره مىكنند، و در خارج از آن اثرى نیست; گوئى الفاظى هستند رؤیایى كه جز در عالم خیال نمىتوان به آنها دست یافت. در آن روز تعلیمات حیاتبخش و آزاد كننده اسلام نه بشكل یك سلسله تشریفات خشك و صورى، و نه بگونه یك مشت الفاظ مومیائى شده; بلكه به عنوان یك دكترین زندگى در همه جا ریشه خواهد دوانید، و تلاش بازسازى به ریشهها كشیده خواهد شد نه به شاخ و برگها و نقش ایوان. آن روز آگاهى و احساس مسؤولیّت جنبه عمومى خواهد داشت; و گسترش و تعمیم آن مانع از آن خواهد بود كه افرادى با الفاظ بازى كنند، و مفاهیم سازنده را مسخ نمایند; چه اینكه این گونه كارها تنها در جوامعى امكانپذیر است كه آگاهى و احساس مسؤولیّت همگانى نیست، یا به سر حدّ نصاب نرسیده، و الاّ فرصتى براى این بازیهاى كودكانه باقى نخواهد ماند. آن روز منافع شخصى و خصوصى مانع از قضاوت صحیح عمومى نخواهد شد، نه چون امروز كه پارهاى از محو كنندگان همه حقوق بشر، هنگامى كه بر كرسى خطابه در مجامع پر عرض و طول جهانى كه به اصطلاح براى دفاع از حقوق بشر تشكیل مىگردد، چنان داغ و پر هیجان سخنرانى مىكنند كه دهانها از تعجّب باز مىماند; حتّى اعلامیّههاى موجود را در زمینه حقوق بشر (كه در واقع به هیچیك از آنها عمل نكرده است) ناقص و نارسا و غیر كافى مىشمرد، و حتّى سردمداران حقوق بشر در دنیا، براى آنها كف مىزنند، چرا كه با هم دوستند و منافعشان بدون این كار در خطر است. آرامش و امنیّت در آن روز آمیخته با خوف نیست، نه چون امنیّتى كه گهگاه در جهان امروز پیدا مىشود، و زائیده ترسى از سلاحهاى مخوف و وحشتزا است. این تعادل وحشت است نه امنیّت! این آرامش ناشى از خوف عظیم از عواقب دردناك جنگ است نه آرامش واقعى! لذا هر روز تعادل وحشت به هم خورد پایههاى این امنیّت و آرامش كاذب نیز فرو خواهد ریخت. نتیجه این وعدههاى سه گانه الهى فراهم شدن زمینهها براى انسان سازى، و تكامل هر چه بیشتر در مفاهیم انسانى و بندگى خالص خداوند، و شكسته شدن همه بتها در تمام قالبها است (یعبدوننى لا یشركون بى شیئا).

بد نیست در اینجا نگاهى به گفتههاى مفسّران و آنچه در شرح نزول آیه فوق آمده است بیندازیم: بعضى از مفسّران معتقدند كه این آیه هنگامى نازل شد كه یاران پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) به مدینه هجرت كرده بودند. یك جنبش نوین آغاز شده بود، جنبشى كه لرزه بر اركان جامعه كهنه و پوسیده پر از خرافات و پر از جهل و ظلم و تبعیض جاهلى افكنده بود و طبعاً پرچمهاى مخالفت از هر سو برافراشته شد. گرچه یاران محدود امّا فداكار این انقلاب الهى با بهرهگیرى از دینامیسم عظیم آئین جدید، ابتكار واقعى را در دست داشتند، ولى انبوه مخالفان و هیاهوى آنها بقدرى زیاد بود كه آهنگ حق طلبانه آنان در میانشان گم مىشد. شدّت مخالفت قبایل بقدرى بود كه سربازان انقلابى پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)همیشه در حال آماده باش بودند; هر شب با اسلحه مىخوابیدند و صبح با اسلحه و در لباس تنگ و سنگین جنگ بیدار مىشدند. ادامه این وضع براى مدّت طولانى مسلماً ناراحت كننده بود، چگونه با زره و چكمه در كنار شمشیر و سپر مىتوان خوابید؟! آنهم خوابى توأم با بیدارى و بریده! گاهى آرزو مىكردند زمانى فرا رسد كه بتوانند یك شب آسوده در بستر استراحت كنند; و خطرى از ناحیه دشمن آنها را تهدید نكند. نه در موقع نماز وحشتى از حمله غافلگیرانه دشمن داشته باشند; و نه شبهنگام ترسى از شبیخون آنها، آزادانه خدا را بپرستند; و بتها را بشكنند و در سایه حكومت عدالت پرور قرآن زندگى آسودهاى داشته باشند. لذا گاهى از وضع خود ابراز نگرانى كرده و از یكدیگر مىپرسیدند آیا چنان روزى فرا خواهد رسید؟! در این موقع آیه فوق نازل شد و به آنها بشارت داد: آرى چنان روزى فرا مىرسد، و این وعده بزرگ خدا است; وعدهاى قطعى و تخلفناپذیر! و در تاریخ اسلام دیدهایم چگونه با پیروزى كامل پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) بر جزیره عرب آن روز فرا رسید. این شأن نزول براى آیه كاملا طبیعى به نظر مىرسد ولى ما كه با آیات مختلف قرآن و شأن نزولهاى آن آشنا هستیم مىدانیم هیچگاه مفاهیم وسیع آیات را نمىتوان در محدوده نزولها محصور ساخت; بلكه همیشه شأن نزول یكى از مصداقهاى آیه را تشكیل مىدهد. تخصیص یك آیه با شأن نزولش درست به این مىماند كه اسلحهاى را كه به حكم ضرورت براى جنگ با دشمن تهیه مىكنیم پس از پایان آن جنگ كنار بگذاریم هر چند كاملا قابل استفاده و گرانقیمت و نایاب بوده باشد. البتّه در اواخر عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) قسمتى از مفهوم وسیع این آیه جامه عمل بخود پوشید، امّا پیاده شدن تمامى مفهوم آن، و استخلاف در سراسر روى زمین، هنوز پیاده نشده و جهان در انتظار آن است. آیه همه مؤمنان شایسته را در همه اعصار و قرون بشارت مىدهد كه سرانجام، حكومت جهان از آنِ شایستگان خواهد بود و براى همیشه بازیچه دست یك مشت خودخواه خود كامه استعمارگر كه دنیا را همانند یك توپ بازى به یكدیگر پاس مىدهند نخواهد بود. لذا در روایات مىخوانیم كه این آیه به قیام مهدى موعود تفسیر شده; از جمله «طبرى» مفسّر ارزنده در «مجمع البیان» از امام سجاد(علیه السلام)نقل مىكند كه فرمود:

«هم واللّه شیعتنا اهل البیت یفعل اللّه ذلك بهم على یدى رجل منّا و هو مهدى هذه الامّه; این گروه همان پیروان ما هستند كه خداوند به وسیله مردى از خاندان ما این موضوع را تحقّق مىبخشد و او مهدى این امّت است.» سپس همین مضمون را از امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) نقل مىكند. بعد اضافه مىنماید كه آیه مطلق است و خلافت همه روى زمین را شامل مىشود و چون این وعده الهى هنوز تحقّق نیافته باید منتظر آن بود. و در تفسیر «برهان» ذیل همین آیه روایات متعدّدى از امام صادق(علیه السلام) و امام باقر(علیه السلام) نقل شده كه این آیه اشاره به قیام قائم(علیه السلام) است. یادآورى این نكته نیز لازم است كه با توجّه به كلمه منكم وجود یك اقلّیّت شایسته و با ایمان و صالح كافى است كه به هنگام فراهم شدن زمینهها دست به انقلاب وسیع جهانى خود بزنند، و با رهبرى همه جانبه آنها این كشتى طوفان زده به ساحل نجات برسد.

3 ـ در سوره توبه، آیه 33، آمده است:

هوالّذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدّین كلّه ولو كره المشركون

براى معنى فهم این آیه باید نخست به آیه پیش از آن باز گردیم آنجا كه مىگوید:

یریدون ان یطفؤا نور اللّه بافواههم ویأبى الله الاّ ان یتمّ نوره و لو كره الكافرون; دشمنان مىخواهند نور خدا را با دهان

خود خاموش سازند ولى خدا مىخواهد نور خود را تكمیل كند اگر چه كافران كراهت داشته باشند. از این آیه بخوبى روشن مىشود كه اراده پروردگار بر تكامل نور اسلام تعلّق گرفته، و تكامل واقعى آن هنگامى خواهد بود كه بر سراسر پهنه جهان سایه افكند. سپس با وضوح بیشتر این حقیقت را در آیه مورد بحث بازگو كرده مىفرماید:

خداوند كسى است كه پیامبرش را با هدایت و آئین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان پیروز گرداند اگرچه مشركان ناخشنود باشند. همینوعده با تفاوت مختصرىدر آیه 28، سورهفتح، تكرار شدهاست:

هوالّذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدّین كلّه و كفى باللّه شهیداً; او كسى است كه پیامبرش را با

هدایت و دین حق فرستاد تا بر تمامى ادیان پیروزش گرداند، و همین بس كه خداوند گواه (این وعده بزرگ) است. و بالاخره براى سومین بار این وعده بزرگ را در سوره صف، آیه 9، با همان تعبیر سوره توبه ملاحظه مىكنیم:

هوالذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدّین كلّه ولو كره المشركون از مجموع این آیات كه در سه سوره از قرآن ذكر شده اهمّیّت این وعده الهى اجمالا به دست مىآید. ولى مهم این است كه مفهوم جمله «لیظهره» در اینجا روشن گردد: اولا، ضمیر «ه» آیا به پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) باز مىگردد یا به «دین الحق»؟ در صورت اوّل مفهومش پیروزى پیامبر بر همه ادیان است، در صورت دوم پیروزى آئین اسلام. امّا با توجّه به این كه «دین الحق» نزدیكتر است، طبق قواعد ادبى رجوع ضمیر به آن صحیحتر به نظر مىرسد (اگرچه در نتیجه تفاوت چندانى نخواهد داشت). بعلاوه، پیروزى یك آئین بر آئینهاى دیگر، تعبیر مناسبترى است تا پیروزى شخص بر آئینها. (دقّت كنید) ثانیاً، (و مهم همین قسمت است) منظور از ظهور در اینجا چیست؟ شك نیست كه «ظهور» در اینجا به معنى بروز و آشكار شدن نمىباشد بلكه به معنى غلبه و پیروزى است; زیرا یكى از معانى مشهور این كلمه همین معنى است; در كتاب قاموس كه از منابع معروف لغت عربى است چنین آمده: ظهر به و علیه غلبه. در كتاب مفردات راغب نیز آمده است ظهر علیه غلبه. در آیات متعدّدى از قرآن مجید كه در سوره مؤمن و كهف و «توبه» آمده این كلمه به معنى «غلبه و پیروزى» استعمال شده است مانند:

كیف و ان یظهروا علیكم لایرقبوا فیكم الاّ و لاذمّة(6);

چگونه پیمان آنها احترام دارد با اینكه اگر بر شما پیروز شوند مراعات خویشاوندى و پیمان را نخواهند كرد!

یا قوم لكم الملك الیوم ظاهرین فى الارض(7); اى گروه فرعونیان! امروز شما در روى زمین پیروزى دارید امّا...

انّهم ان یظهروا علیكم یرجموكم(8); آنها اگر بر شما (اصحاب كهف) پیروز گردند سنگبارانتان مىكنند! ولى سخن در این است كه منظور از پیروزى این آئین بر سایر آئینها چه نوع پیروزى است؟ مفسّران سه تفسیر براى آن ذكر كردهاند.

1 ـ پیروزى منطقى; یعنى با مقایسه اسلام با آئینهاى دیگر كه غالباً آمیخته با خرافات شده، پیروزى منطق مستدلّ آن بر سایر منطقها آشكار است. طرفداران این تفسیر معتقدند هرگاه توحید خالص اسلامى را با انواع توحیدهاى آمیخته با شرك، و یا شرك خالص، مقایسه كنیم برترى مكتب اسلام بر سایر مكاتب روشن مىشود، همچنین مباحث دیگر. این وعده الهى جامه عمل به خود پوشیده است; حتّى مقایسه شعار اذان كه شعارى گویا و تكاندهنده است با شعار ناقوس و بى شعارى بسیارى از ادیان، روشنگر این پیروزى منطقى است.

2 ـ منظور پیروزى عملى و غلبه خارجى بر سایر ادیان است، منتها در یك مقیاس منطقهاى نه جهانى و عمومى. این نیز تحقّق یافته; چرا كه اسلام در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) بر شبه جزیره عرب، و پس از آن بر بخش عظیم آبادى از جهان غلبه یافت و پیروان ادیان و مذاهب دیگر در این مناطق كه از دیوار چین ـ بلكه ماوراى دیوار چین ـ تا ساحل اقیانوس اطلس امتداد مىیافت، غالباً در برابر اسلام سر تعظیم فرود آوردند. حتّى زمانى كه سلطه حكومت اسلامى از این نقاط بر چیده شد باز اسلام به عنوان یك مكتب و آئین پا برجا در این مناطق متوطّن گردید.

3 ـ منظور پیروزى و غلبه خارجى و عملى در سطح جهان و تمامى روى زمین است، كه شامل پیروزى فرهنگى، اقتصادى، و سیاسى مىشود، و این تفسیر را جمعى از مفسّران اهل تسنّن علاوه بر مفسّران شیعه پذیرفتهاند. مسلّماً این وعده تا كنون عملى نشده و تنها بر حكومت جهانى مهدى موعود منطبق مىگردد كه حكومت حق و عدالت همه جا را فرا گیرد و این آئین بر تمام آئینها در مقیاس جهانى غلبه یابد. و قرائنى در دست داریم كه اولویّت تفسیر سوم را بر تفاسیر دیگر به ثبوت مىرساند; زیرا: اوّلا، غلبه و پیروزى كه از كلمه «ظهور» استفاده مىشود ظاهر در غلبه حسّى و عینى و خارجى است، نه غلبه ذهنى و فكرى، و لذا در هیچیك از مواردى كه از قرآن بر شمردیم «ظهور» به معنى غلبه ذهنى نیامده بلكه اگر به آیات گذشته بازگردیم و دقّت كنیم مىبینیم در تمام این موارد به معنى غلبه عینى و خارجى است. ثانیاً، ذكر كلمه «كلّه» به عنوان تأكید روشن مىكند كه غلبه جنبه منطقهاى و محدود ندارد بلكه شامل عموم ادیان و مذاهب جهان مىشود و این جز از طریق فراگیرى و شمول اسلام نسبت به جهان ممكن نیست. ثالثاً، روایاتى كه در تفسیر آیه فوق به ما رسیده، تفسیر سوم را تقویت مىكند مانند روایات زیر:

1 ـ «عیّاشى» به اسناد خود از «عمران بن میثم» از «عبایه» چنین نقل مىكند: امیر مؤمنان على(علیه السلام) هنگامى كه آیه «هو الّذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق...» را تلاوت فرمود از یاران خود پرسید: اظهر ذلك؟ (آیا این پیروزى حاصل شده است؟) عرض كردند: آرى! فرمود:

كلاّ; فوالّذى نفسى بیده حتّى لایبقى قریة الاّ و ینادى فیها بشهادة ان لا اله الاّ اللّه بكرة و عشیّاً; نه، سوگند به كسى كه

جانم به دست او است این پیروزى آشكار نمىشود مگر زمانى كه هیچ آبادى روى زمین باقى نماند مگر این كه صبح و شام بانگ لا اله الااللّه از آن به گوش مىرسد!(9)

2 ـ در حدیث دیگرى از امام باقر(علیه السلام) مىخوانیم:

انّ ذلك یكون عند خروج المهدى من آل محمّد فلا یبقى احدا الاّ اقر بمحمّد(10)(صلى الله علیه وآله وسلم); این پیروزى به هنگام قیام مهدى از

آل محمّد(صلى الله علیه وآله وسلم) خواهد بود، آنچنان كه هیچ كس در جهان باقى نمىماند مگر اینكه اقرار به محمد(صلى الله علیه وآله وسلم)خواهد كرد.

3 ـ مقداد بن اسود چنین مىگوید:

سمعت رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم) یقول لا یبقى على ظهر الارض بیت مدر و لا و بر الاّ ادخله اللّه كلمة الاسلام(11); بر سراسر روى زمین خانهاى از خشت و گل و خیمهاى (در بیابان باقى نمىماند) مگر این كه آئین اسلام در آن ورود خواهد كرد. روایات دیگرى نیز در تفسیر آیه فوق به همین مضمون وارد شده است. این بود قسمتى از آیات قرآن مجید كه صلح و عدالت جهانى و ایمان به توحید و اسلام را در سراسر جهان تأكید مىكند.

In Sura Nur, verse 55, we read:
Vdallh Alzyn Amnva Mnkm and Mlvaalsalhat Lystkhlfnhm corruption Kmaastkhlf Alzyn I Vlymknn Qblhm Lhm Dynhm Alzy Artzy Lhm and Lybdlnhm I Khvfhm Trustees Ybdvnny Layshrkvn without Shyya and I Favlyk disbelief after putting together three meals Alfasqvn clear in this verse that the people who believe them and is given in good form. And we know there are at meals three pillars: the promise that God is here and promises that the client «Alzyn Mnva Mlva Mnkm and Al-Saleh" are the righteous believers, and the promise that the following three issues:
1 corruptor substituted "government as the representative of God on earth," the rule of right and justice.
2 RELIGION compliance "rule of divine law and moral influence on all areas of life"
3 fear into security, and on behalf of all of the fear and insecurity, and replacing complete security and peace in all the earth. The "faith compliance" as compliance with other word implies that the divine teachings rooted and established the dignity of life will influence not like the words peace and freedom and human rights defenders, who now play the hook It's only for Glvhayshan cool slogans in this segment, and it is no outside as if they dream that words can not imagine they would save the world. Redemptive and liberating teachings of Islam in those days in a series of rather dry and formal procedures, rather than a bunch of words so mummy but as a doctrine will ROOT Dvanyd life everywhere, and will not attempt to reconstruct the rooted foliage and the porch. is universal or not to limit, otherwise there will be an opportunity for these childish games. Hot and vibrant presentation that kept the mouth open in surprise, even the leaflets in the field of human rights (in fact none of them has done) flawed and not sufficient to count, and even human rights in the world, leaders for They applaud because without it together Dvstnd and interests are at stake. Peace and security, combined with fear that day is not as secure as it is often found in today's world, the born and the dreaded fear of weapons is Vhshtza. The balance of terror is not safe! The relaxation caused great fear of painful consequences of war, not peace, true! So every time there is a balance of terror the basis of false security and peace would fall. This promises to provide a background for the three divine people pic, and more in terms of human evolution and pure servants of God, and has broken all the idols in all formats (Ybdvnny La Yshrkvn without Shyya).
Here's a look at what the commentators and not bad words in the description of the revelation of the above verse take: Some commentators believe that this verse was revealed when the companions of the Prophet (sawa upon) had migrated to Medina. A new movement began, a movement that shook the pillars of the old and rotten and full of superstition, ignorance, oppression and discrimination, ignorance, and of course, flags thrown against every hand was raised. Although limited but devoted companions of the Divine Using the great dynamism of the new religion, the real innovation was in the hands, but many opposition and their clamor for justice so much that the song could be lost among them. Tribes vigorously so that the revolutionary soldiers Prophet (sawa upon) were always on the alert, every night and morning, slept with a gun with a gun and tried to wake up in tights and heavy fighting. This situation will continue for a long time certainly uncomfortable, armor and boots with sword and shield how you can sleep? However, coupled with the wake and cut capacity! Conducted at times when dreams come to be able to rest in bed for a comfortable night and did not threaten danger from their enemies. When prayers are not afraid of the enemy surprise attack and ambush them nor night fear, free to worship God and break the idols and the shadow government, justice Svdhay have life-sustaining Quran. So sometimes expressed concern over the situation and asking each other whether that day will come! When the above verse was revealed in the gospel, and they said yes that day arrives, and the great promise of God's promise and decisive Tkhlfnapzyr! And in Islamic history we have seen how the complete victory of the Prophet (sawa upon) on the Arabian Peninsula that day came. However, late in the evening, the Prophet (sawa upon) part of the broad concept of this verse fulfilled wear robes, but all of it off, and the substitution of the earth, not yet implemented, and the world is waiting. Verse worthy of all believers in all the centuries that the gospel, the righteous will rule the world and for all the mercy of a bunch of selfish, authoritarian colonial world like that would not pass a ball to each other. The legend says that the promised Mahdi uprising interpreted this verse, including "Tabari" great commentator on "Albi Assembly" of Imam Sajjad (PBUH) who said:
"God is God putting me Yfl Shytna albite from Yiddish statesman Ali Mahdi Hzh Ho Mina and Umma, these are the followers of the man of God to our family and she realizes this is the Mahdi of this nation." The same theme from Imam Baqir (pbuh) and Imam Sadiq (as) quotes. The next verse adds that the Caliphate is absolute and includes all of the land and because they had to be divine promise yet to be realized. And the interpretation of the "proof" of this verse follows several narratives from Imam Sadiq (AS) and Imam Sadiq (pbuh) narrated that this verse refers to the vertical rise (PBUH). reach.
Repent in chapter 3, verse 33, it says:
Balhdy His Messenger and Ali al-Din al-Haqq Lyzhrh Hvalzy aerosol valve head Almshrkvn Korea
Must first understand the meaning of this verse and the verse of return where it says:
It's light Ytfva Yrydvn Bafvahhm Vyaby's Ella and Lou Ann Orphaned Nvrh Alkafrvn Korea; enemies want God to light the mouth
But God wants her to turn off his light, though the disbelievers hate what they have to complete. This verse is perfectly clear that the will of God was given to the evolution of the light of Islam, and they will be the true evolution of the shadow cast throughout the field. The more clearly reflect the fact that the verse says:
Allah it is Who sent His Messenger with guidance and the religion of truth will prevail over all religions, though the polytheists may be averse. Hmynvdh Mkhtsrydr differences verse 28, Svrhfth, is repeated:
Balhdy His Messenger and Ali al-Din al-Haqq Lyzhrh Hvalzy aerosol foam head and Shhyda Billah, He is the messenger.
Guidance and the religion of truth to all religions Pyrvzsh sent back, and Allah is sufficient as a witness (of great promises) is. Finally, for the third time this great promise in the verse line, verse 9, we see the same interpretation of Sura of Repentance:
Balhdy His Messenger and Ali al-Din al-Haqq Lyzhrh Hvalzy aerosol valve head butter Almshrkvn of these verses from the Quran, mentioned in three verses of the divine promises to be broadly useful. But it is important that the concept of "Lyzhrh" here is clear: First, the pronoun "you" to the Prophet (sawa upon) or the dates "Haq religion?" First of all religion is supposed to be the messenger of victory, the victory of the Islamic faith. But given that "religion Haq 'is nearer the literary rules of pronoun referring to it seems to be more accurate (although the result was not much different). Moreover, the victory of one religion over other creeds, it is more appropriate to interpret the law's success. (Note) Second, (and this part is important) to the emergence of what is here? There is no doubt that the "appearance" here means the occurrence and detection are not means but is overcome and victory, because the meaning of the word is known as one of the definitions in the dictionary book known sources of the Arabic word: noon and prevail against. Materia also been interested in books overcome pm against. In many verses of the Holy Quran in Surah devout · hf and "repent" means that the word "defeat and victory" is used, such as:
Assalamu Yzhrva bag it and Lazmh Layrqbva Fykm Ella (6);
How to respect their contract, if you win the contract will not meet the family!
Molk Lkm Youm Zahryn corruption or ethnicity (7), O Pharaoh! Today you have a success on earth, but ...
However, it Yzhrva Yrjmvkm Alaikum (8); them if you (Companions · hf), have Sngbarantan be victorious! But this is about the triumph of the Faith for the other rites What is victory? Three comments commentators have mentioned.
First reasonable success, ie by comparing Islam with other rituals, often mixed with superstition, reasoned logic triumph over other logic is clear. Proponents argue that the interpretation of a pure Islamic monotheism to polytheism combined with a variety Tvhydhay, and idolatry pure, superior school compared to other schools of Islam are clear, as well as other topics. God has fulfilled this promise to be covered, even though the slogan of chanting and prayer bells and chanting slogans of many religions is shocking, illuminating the triumph of logic.
2 For practical victory and defeat is foreign to other religions, but on a regional scale is not universal. This is also achieved because the era of the Prophet of Islam (sawa upon) on the Arabian Peninsula, and then on the conquest of the world was defiled, and followers of other religions in the region, but that the Wall of China beyond the walls ranged from China to Atlantic coast, bowed frequently brought against Islam. Even when Islamic rule was set back from the points of law school as a place of Islam in the region were Mtvtn.
3 foreign conquest and practical purpose in the world and it is all on the ground, including a victory cultural, economic, political and social rights, and the collective interpretation of Sunni commentators accepted the Shi'ite commentators. Thirdly, we have to account in the interpretation of the above verse, the third interpretation reinforces such narratives below:
1 "orgy" of your documents' Imran ibn Maysam "from" Bayh "quotes such as: believe, Amir Ali (pbuh) when the verse," Hu Haqq religion Balhdy Alzy aerosol His Messenger ... "said the companions of the Holy He asked her: putting Azhar? (Does this victory has been achieved?) Width: Yea! Said:
Generally, Fvalzy soul even Laybqy fleece Qryh Ynady Fyha assassinated Ella and Ann La ilaha Bkrh and Shya not, who swear
My hand is his apparent victory unless when no husband did not remain on the ground until the morning and evening to hear the voice of La ilaha Alaallh it seems! (9)
2 In another hadith from Imam Baqir (pbuh) says:
Nd Ykvn putting it out of my Mahdi al Fela Ybqy Ella Aqr Bmhmd formation (10) (sawa upon), the triumph of the Mahdi uprising.
Al-Muhammad (sawa upon) would not hold, so that no one in the world unless they confessed to Muhammad (sawa upon) will.
3 Meghdad bin Aswad said:
Smt Prophet (sawa upon) Yqvl bit Mather and La La Ybqy Ali Noon earth and the word of God Adkhlh except Islam (11) over all the earth and mud brick house Khymhay (not stay in the desert), but this The arrival of Islam in the will. Other narratives in the interpretation of the above verse is the same theme. This was part of the Holy Quran and Islam are monotheistic and believe in world peace and justice around the world underlines.

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو