بصیرت
مهدویت او خواهد امد

آیا براى نزدیك شدن این انقلاب جهانى نشانهاى در دست هست؟ آیا مىتوان پیش بینى كرد كه هم اكنون چنان انقلابى نزدیك شده یانه؟ آیا مىتوان زمان این انقلاب را جلو انداخت؟ اگر چنین امرى ممكن است با چه وسائلى مىتوان این تاریخ را جلو كشید؟ در برابر این سؤالات باید گفت كه پاسخ بیشتر آنها مثبت است. زیرا هیچ طوفان عظیمى در طبیعت بدون مقدّمه آغاز نمىگردد، و هیچ انقلابى در جامعه انسانى بدون نشانههاى قبلى صورت نمىگیرد. در احادیث اسلامى نیز اشاره به یك سلسله علامتها و نشانهها براى نزدیك شدن آن رستاخیز عظیم آمده است كه مىتوان آنها را بردو گونه تقسیم كرد:

دسته اول، نشانههائى كه كم و بیش در هر انقلابى به تناسب ابعاد آن قابل پیش بینى است. دسته دوم، جزئیّاتى است كه از طریق اطّلاعات و معلومات عادى نمىتوان به آنها پى برد و بیشتر شكل یك پیشگویى اعجازآمیز را دارد. در این جا، به «3 نشانه مهم» از هر دو قسمت اشاره مىكنیم:

1 فراگیر شدن ظلم و فساد

نخستین نشانهاى كه با مشاهده آن مىتوان نزدیك شدن هر انقلابى ـ از جمله این انقلاب بزرگ را ـ پیش بینى كرد گسترش ظلم و جور و فساد و تجاوز به حقوق دگران و انواع مفاسد اجتماعى و انحرافات اخلاقى است كه خود عامل توسعه فساد در جامعه است. طبیعى است فشار كه از حد گذشت انفجار رخ مىدهد، زیرا انفجارهاى اجتماعى همانند انفجارهاى میكانیكى به دنبال فشارهاى شدید و زاید از حدّ است. گسترش دامنههاى ظلم و فساد وسیله ضحّاكان هر زمان بذرهاى انقلاب را آبیارى مىكند، و كاوههاى آهنگر را در كنار كورههاى آتش پرورش مىدهد; كم كم بحران اوج مىگیرد و لحظه انقلاب نزدیك مىگردد. در مورد نزدیك شدن انقلاب بزرگ جهانى و ظهور مصلح بزرگ مهدى نیز مسأله همین گونه است. منتها همان طور كه سابقاً هم اشاره شد هیچ لزومى ندارد كه مانند افرادى منفى باف به فكر توسعه فساد و ظلم بیشتر بیفتیم، بلكه با توجّه به وجود مفاسد در مقیاس وسیع و به حدّ كافى باید در ساختن خود و دیگران و یك گروه نیرومند شایسته و شجاع و آگاه كه پرچمدار انقلاب باشد كوشش كنیم. به هر حال، این موضوع در بسیارى از روایات اسلامى تحت عنوان «كما ملئت ظلماً و جوراً; همانگونه كه جهان از ظلم و جور پر شده باشد» آمده است. عین این تعبیر در بسیارى از احادیث كه در منابع شیعه و اهل سنّت آمده دیده مىشود. و از مجموع آنها استفاده مىشود كه از روشنترین نشانههاى این انقلاب همین موضوع است. در این جا یك سؤال پیش مىآید كه آیا «ظلم» و «جور» با هم تفاوتى دارند كه مخصوصاً روى این دو عنوان كراراً تكیه شده است؟ از ریشه این لغات استفاده مىشود كه تجاوز به حقوق دگران دوگونه است كه در ادبیات عرب براى هر كدام نامى جداگانه است. نخست آن است كه انسان، حقّ دیگرى را به خود اختصاص دهد و دسترنج دگران را غصب كند، این را «ظلم» مىگویند. دیگر آن كه حقّ افرادى را از آنها گرفته، و به دگران دهد و براى محكم كردن پایههاى قدرت خود، هوا خواهان خویش را بر مال یا جان یا نوامیس مردم مسلّط كند و با تبعیضهاى ناروا كسب قدرت كند، این را «جور» مىگویند.

نقطه مقابل «ظلم»، «قسط» و نقطه مقابل «جور»، «عدل» مىباشد.(25) بههرحال، به هنگامى كه «تجاوز» به حقوق دگران از یك سو و «تبعیضها» از سوى دیگر، جامعه انسانى را پر مىكند او ظاهر مىشود و همه اینها را از میان مىبرد. آنچه در بالا گفته شد كلّیاتى بود درباره فراگیر شدن فساد به عنوان یك عامل جهش و انقلاب كه در هر گونه انقلابى قابل پیشبینى است. ولى قابل توجّه این كه: در روایات اسلامى چنان انگشت روى جزئیّات این علائم و مفاسد گذارده شده كه گویى این پیشگوئیها مربوط به 14 یا 13 قرن پیش نیست بلكه مربوط به همین قرن است و یا چند سال قبل صورت گرفته; و امروز كه بسیارى از آنها را با چشم خود مىبینیم قبول مىكنیم كه راستى معجزه آساست! از جمله، در روایتى از امام صادق(علیه السلام) اشاره به دهها نوع از این مفاسد كه قسمتى از آن جنبه اجتماعى و سیاسى و قسمتى جنبه اخلاقى دارد; شده است كه مطالعه آن انسان را عمیقاً در فكر فرو مىبرد. ما ذیلا قسمتى از متن روایات مزبور را با تلخیص، و سپس ترجمه آن را براى آنها كه به ادبیّات عرب آشنائى كامل ندارند مىآوریم:

قال الصّادق(علیه السلام) لبعض اصحابه:

1. اذا رایـت الجور قد شمل البلاد

2. القرآن قدخلق و احدث ما لیسفیه و وجه علىالاهواء

3. الذین قد انكفى كما ینكفى الاناء

4. اهل الباطل قد استعلوا على الحق

5. الرجال قد اكتفى بالرجال والنساء بالنساء!

6. المؤمن صامتاً!

7. الصغیر یستحقر بالكبیر

8. الاحارم قد تقطعت

9. الثناء قد كثر

10. الخمور تشرب علانیة

11. سبیل الخیر منقطعا و سبیل الشرمسلوكا

12. الحلال یحرم و الحرام یحلل

13. الدین بالرأى

14. المؤمن لایستطیع ان ینكر الا بقلبه

15. و رأیـت العظیم من المال ینفق فى سخط اللّه

16. الولات یرتشون فى الحكم!

17. الولایة قبالة لمن زاد!

18. الرجل یاكل من كسب امرأته من الفجور!

19. القمار قد ظهر

20. الملاهى قد ظهرت یمربها لایمنعاحد احداً، ولایجترء احد على منعها.

21. و رأیـت القران قد ثقل على الناس استماعه و خف على الناساستماع الباطل.

22. الجاریكرم الجار خوفاً من لسانه!

23. المساجد قد زخرفت!

24. طلب الحج لغیر اللّه

25. قلوب الناس قد قست!

26. الناس مع من غلب!

27. طالب الحلال یذم وطالب الحرام یمدح!

28. المعازف ظاهرة فى الحرمین

29. الرجل یأمر بالمعروف و ینهى عن المنكر، فیقوم الیهمن ینصحه فیقول هذا عنك موضوع!

30. المساجد محتشیة ممن لایخاف اللّه!

31. الناس همهم فى بطونهم و فروجهم!

32. الدنیا مقبلة الیهم

33. النساء یبذلن انفسهن لاهل الكفر

34. اعلام الحق قد درست

35. الحرب قد ادیل من العمران!

36. الرجل معیشة من بخس المكیال و المیزان

37. الرجل عنده المال الكثیر لم یزكه منذ ملكه

38. الرجل یمسى نشوان و یصبح سكران

39. الناس ینظر بعضهم الى بعض، و یقتدون باهل الشرور!

40. كل عام یحدث فیه من الشرو البدعة اكثر مما كان!

41. و رأیـت الخلق والمجالس لایتابعون الا الاغنیاء

42. یتسافدون كما تتسافد البهائم!

43. الرجل ینفق الكثیر فى غیر طاعة اللّه و یمنع الیسیر فىطاعة اللّه.

44. الرجل اذا مر به یوم لم یكسب فیـه الذنـب العظیم...حزیناً!

45. النساء قد غلبن على الملك و غلبن على كل امر

46. ریاح المنافقین دائمة و ریاح اهل الحق لاتحرك

47. القضاة یقضون بخلاف ما امراللّه

48. المنابر یؤمر علیها بالتقوى، ولا یعمل القائل بما یأمر!

49. الصلوة قد استخف باوقاتها

50. و رأیـت الصدقة بالشفاعة لایراد بها وجه اللّه... فكن على حذر و اطلب الى اللّه النجاة(26)

ترجمه: امام صادق(علیه السلام) به یكى از یاران خود گفت:

1. هنگامى كه ببینى ظلم و ستم، همه جا فراگیر شده;

2. قرآن فرسوده و بدعتهایى از روى هوا و هوس در مفاهیم آن آمده;

3. آئین خدا(عملا) بى محتوا شده هماننـد ظرفى كـه آن را واژگون سازند;

4. هنگامى كه ببینى اهل باطل بر اهل حق پیشى گرفتهاند;

5. مردان به مردان و زنان به زنان قناعت كنند;

6. افراد با ایمان سكوت اختیار كردهاند;

7. كوچكترها احترام بزرگترها را رعایت نمىكنند;

8. پیوند خویشاوندى بریده شده;

9. مداحى و چاپلوسى فراوان شده;

10. آشكارا شراب نوشیده شود;

11. راههاى خیر منقطع و راههاى شر مورد توجّه قرار گرفته;

12. حلال تحریم شود; و حرام مجاز شمرده شود;

13. قوانین و فرمانهاى دینى طبق تمایلات اشخاص تفسیر گردد;

14. از افـراد بـا ایمان چنـان سلب آزادى شـود كه جـز با دل نتوانند ابراز تنفّر كنند;

15. سرمایههاى عظیم در راه خشم خـدا (و فساد و ابتـذال و ویرانى) صرف گردد;

16. رشوهخوارى در میان كاركنان دولت رایج گردد;

17. پستهاى حسّاس به مزایده گذارده شود;

18. (بعضى از) مردان از خودفروشى زنان خود، ارتزاق كنند;

19. قمار آشكار گردد (حتّى در پناه قانون);

20. سرگرمیهاى ناسالـم چنان رواج پیـدا كند كـه هیچكـس جرات جلوگیرى از آن نداشته باشد;

21. شنیدن حقایق قرآن بر مردم گران آید امّا شنیدن باطل سهل و آسان;

22. هنگامى كه ببینى همسایه، همسایه خود را از ترس زبانش احترام مىكند;

23. مساجد را به زیورها بیارایند;

24. براى غیر خدا به حجّ خانه خدا بشتابند;

25. مردم سنگدل شوند (و عواطف بمیرد);

26. مردم طرفـدار كسى باشند كـه پیروز است (خـواه بـر حق باشد یا باطل);

27. آنها كه به دنبال حلال هستند نكوهش شوند و آنها كه به دنبال حرامند مدح;

28. آلات لهو و لعب (حتّى) در مكّه و مدینه آشكار گردد;

29. اگر كسى اقدام به امر به معروف و نهى از منكر كند به او توصیه مىكنند كه این كار وظیفه تو نیست;

30. مساجد پر از كسانى است كه از خدا نمىترسد;

31. تمام همّت مردم شكم و فرجشان است;

32. امكانات مادّى و دنیـوى فراوان مىگردد و دنیـا به مـردم روى مىكند;

33. زنان خود را در اختیار افراد بى ایمان مىگذارند;

34. پرچمهاى حق پرستى فرسوده و كهنه مىگردد;

35. ویـرانگرى (بـه وسیله جنگها) بر عمران و آبـادى پیشى مىگیرد.

36. در آمد زندگى بعضى تنها از طریق كم فروشى مىشود;

37. كسانى هستند با سرمایه فراوان در حالى كه در عمرشان حتّى یك مرتبه هم زكات نپرداختهاند.

38. مردم عصرها در حال نشئه و صبحگاهان مستند;

39. هنگامى كه ببینى مردم همه به یكـدیگـر نگاه مىكنند و از فـاسدان شرور تقلید مىنمایند;

40. هر سال فساد و بدعتى نو، پیدا مىشود;

41. مردم و محافل همه پیرو ثروتمندان خود خواه مىشوند;

42. در حضـور جمع، همـانند بهائـم مرتكـب اعمال جنسـى مىشوند;

43. اموال زیاد در غیر راه خدا صرف مىكنند امّا در راه خـدا از كمى مضایقه دارند;

44. افرادى پیدا مىشوند كه اگر یك روز گناه كبیرهاى انجام ندهند غمگینند;

45. حكومت به دست زنان مىافتد;

46. نسیمهـا به سود منافقـان مىوزد و هیچ جریانى به سود افراد با ایمان نیست;

47. دادرسان بر خلاف فرمان خدا قضاوت مىكنند;

48. بر فـراز منابر دعوت به تقـوا مىشود ولى دعـوت كننـده خود به آن عمل نمىكند;

49. مردم نسبت به وقت نماز بى اعتنا مىشوند;

50. حتّى كمك به نیازمندان با توصیه و پارتى بـازى صورت مىگیرد، نه براى خدا; ... در چنین زمانى مراقب خویش باش و از خدا تقاضاى نجات و رهایى از این وضع ناهنجار كن! (كه فرج نزدیك است!)

همانطور كه گفتیم آنچه در بالا ذكر كردیم خلاصهاى از یك حدیث طولانى است كه انگشت روى مفاسدى كه در آستانه انقلاب بزرگ فراگیر مىشود گذارده. این مفاسد رنگارنگ را مىتوان به سه گروه تقسیم كرد:

1 ـ مفاسد مربوط به مسائل حقوقى و حكومتها مانند گسترش ستم; پیروزى حامیان باطل; عدم آزادى بیان و عمل; تا آنجا كه افراد با ایمان گاهى تنها در دل مىتوانند از ظلم و ظالم ابراز تنفّر كنند; همچنین صرف سرمایههاى عظیم در مصارف بیهوده یا زیانبار و ویرانگر; توسعه رشوه خوارى; به مزایده گذاردن پستها و منصبها; گرایش مردم ضعیف و فاقد فرهنگ سازنده به هر قدرتى كه پیروز گردد (هر كس كه باشد); همچنین صرف ثروتها در طریق جنگها و مسابقات تسلیحاتى ویرانگر و اهتمام به این مسائل حتّى بیشتر از عمران و آبادى (تا آنجا كه هزینههاى جنگى بر هزینههاى عمرانى پیشى خواهد گرفت). و نیز هر سال راههاى تازهاى براى فساد و ظلم و استثمار و استعمار ابداع مىگردد; و كمتر كسى در برابر ناهنجاریهاى اجتماعى احساس مسؤولیّت مىكند و حتّى به یكدیگر توصیه مىكنند كه در برابر این مسائل بى تفاوت باشند.

2 ـ بخشى دیگرى از این مفاسد مربوط به مسائل اخلاقى است; مانند: گسترش تملّق و چاپلوسى; چشم و هم چشمىها; تن دادن مردان به كارهاى بسیار پست (همانند ارتزاق از طریق خود فروشى همسر!) همچنین گسترش شراب و قمار و انواع سرگرمیهاى ناسالم; گفتار بدون عمل; ریا كارى و ظاهر سازى و پارتى بازى حتّى در كمك به نیازمندان; ارزیابى شخصیّت افراد به حجم ثروتشان و مانند اینها.

3 ـ قسمت دیگرى از این مفاسد به جنبههاى صرفاً مذهبى ارتباط دارد مانند تحمیل خواستههاى هوسآلود خویش بر قرآن و تفسیر به رأى; و جهتگیریهاى شخصى و مادّى در مسائل مذهبى; ازدحام افراد آلوده و گناهكار در مساجد; اهمّیّت فوقالعاده به تزیین مساجد و خالى شدن آنها از محتوا، كوچك شمردن نماز و عدم توجّه به آن و مانند اینها. اگر خوب دقّت كنیم مىبینیم بسیارى از این مفاسد بزرگ در مجتمعات كنونى جنبه عینى به خود گرفته است و انتظار بقیّه نیز مىرود; پس ما چه چیز براى فراهم ساختن زمینه آن انقلاب بزرگ كم داریم؟ پاسخ این سؤال همان است كه سابقاً هم به آن اشاره شد; ما آگاهى كم داریم; و به تعبیر دیگر، واكنشى سازنده و انقلابى در برابر این گونه مفاسد. به هر حال، ظهور این نشانهها به تنهایى شرط تحقّق یافتن آن انقلاب بزرگ نیست; بلكه مقدّمهاى است براى بیدار ساختن اندیشهها; شلاّقهائى است براى بیدارى ارواح خفته و خواب آلود; وزمینهاى است براى فراهم شدن آمادگیهاى اجتماعى و روانى. جهانیان خواه ناخواه مجبور به تجزیه و تحلیل ریشههاى این ناهنجاریها و همچنین نتایج و عواقب آنها خواهند شد و این یك خودآگاهى عمومى را پایهگذارى مىكند و در پرتو آن یقین مىكنند كه ادامه وضع كنونى امكانپذیر نیست; بلكه انقلابى باید كرد. انقلابى در تمام زمینهها براى بنیانگذارى یك نظام عادلانه الهى و مردمى. ذكر این نیز نكته كاملا ضرورى است كه لزومى ندارد كه این مفاسد در تمام نقاط جهان آشكار گردد; و اگر محیطهاى كوچكى پاك باشند این شرط حاصل نباشد; بلكه معیار چهره نوعى مردم جهان است خواه در شرق باشد یا غرب; و به تعبیر دیگر، این حكم مانند بسیارى از احكام بر اساس روش غالب است.

Is it a sign of approaching the world revolution? I can already predict whether such a revolutionary close? Is it time to pull off a revolution? What if this is possible with this date forward can take? Most of these questions would be answered in the affirmative. Because of the nature of any massive storm did not begin without introduction, and no revolution in human society is not made without prior symptoms. In the Islamic tradition refers to a series of signs and symptoms of approaching it is a great resurrection which can be divided into Bordeaux varieties:
First, there are signs that more or less in proportion to the dimensions of every revolutionary is predictable. Second, the details of which can not normally learn, the more they realize it is one prophesy Ajazamyz. Here, the "three most important signs" we are referring to both parts:
1 of pervasive corruption and injustice
Naturally, much of the pressure that occurred after the explosion, the explosion of social explosion due to mechanical pressure is too much waste. Domains of oppression and corruption, when the seeds of revolution irrigation Zahhak, and fosters Kavhhay blacksmith near the furnace of fire, slowly approaching the moment of crisis, and the dealer takes wing. Approaching the global revolution and the rise of the great reformer of the Mahdi is the same problem. brave and conscious effort that led to revolution. However, the subject of many Islamic traditions as "nationalities met and Store Zlma, as the world is filled with injustice and tyranny" is. While many interpret the hadith in Sunni and Shi'ite sources have been found. And they used the clearest signs of this revolution is the same. Here a question arises whether the "tyranny" and "oppression" are different, which is particularly reliant on these as frequently? The root of this word is used to violate the rights of others, which yields for each separate name is in Arabic literature. The first is that the human right to wage another account and seized others, that the "injustice" they say. Other persons entitled to them, and to others, and to strengthen his grip, his devotion to life or property or undue discrimination gain power and pride, the dominant people, that the "sorter» say.
The opposite of "oppression", "intent" and the opposite of "compact", "justice" is. (25) However, when the "assault" on the one hand and the rights of others "discrimination" on the other hand, the high human population He gets up and takes all of these things. It was basically what was said above about the pervasive corruption as a factor in any of the vault, and is revolution predictable. They see with their own eyes the miracle we Sast indeed! Including the story of Imam Sadiq (pbuh) refers to dozens of social and political aspects of corruption as part of it and part of the moral aspect has been that of a man deep in thought plunge. We summarize below the part of the narrative text, and then translate it for those who do not know the Arabic language below:
Fireproof Sadiq (pbuh) Lbz Ashabh:
1. Wright Aza Aljvr height kneading Alblad
2. We Ahds al Qdkhlq and Lysfyh and all Lyalahva’
3. Alzyn height Ankfy met Ynkfy Alana’
4. Ahl al-Haq Ali Albatl height Astlva
5. Alrjal height Aktfy Balrjal Valnsa’ Balnsa’!
6. Al-Momani Samta!
7. Ysthqr Alsghyr Balkbyr
8. Alaharm height Tqtt
9. Alsna’ height Ksr
10. Tshrb Alkhmvr Lanyh
At 11. Mnqta Alkhyr whiskers and mustache Alshrmslvka
12. Alhlal Yhrm and Sacred Yhll
13. Din Balray
14. Al-Momani Laystty Ella Ann Ynkr Bqlbh
15. And burn my yal's treasury Ynfq mischief Skht
16. Al-Hakam Yrtshvn Elul mischief!
17. Qbalh Alvlayh Lmn free!
18. Man Yakl I got my Amrath Alfjvr!
19. Height Alqmar pm
20. Almlahy height Zhrt Ymrbha Laymnahd authorship, Vlayjtr’ Ahad Ali Mnha.
21. And Wright and Amadou Ali Alnasastma Albatl Astmah Alnas Ali al-gravity height.
22. I Khvfa Aljar Aljarykrm Lsanh!
23. Almsajd height Zkhrft!
24. Seeking God Alhj Lghyr
25. Height Alnas Part hearts!
26. However, I often Alnas!
27. Taliban insurgents Yzm Alhlal Sacred Ymdh!
28. Almazf comments mischief Alhrmyn
29. Man Yamr Balmrvf and Ynhy Almnkr shit, Fyqvm Alyhmn Ynshh Fyqvl marked Nk Thread!
30. Mhtshyh Almsajd Laykhaf may Allah!
31. How Alnas Btvnhm and Frvjhm mischief!
32. Mqblh Aldnya Alyhm
33. Ybzln nerve Anfs·hn Lahl Alkfr
34. Haq's true height
35. Al-Harbi height Adyl my life!
36. Man Bkhs Almkyal my livelihood and Almyzan
37. Man Ndh treasury Alksyr Lemma Yzk·h ago queen
38. Man Ymsy Nshvan and Ysbh Skran
39. Alnas Ynzr Bzhm between some, and Yqtdvn Bahl Alshrvr!
40. My brigade of General Yhds Alshrv Albdh most Mma Kahn!
41. And Ella Wright Alkhlq Valmjals Laytabvn Alaghnya’
42. Ytsafdvn met Ttsafd Albhaym!
43. Man Ynfq Alksyr non-obedience of Allah and Ymn Alysyr Fytah's mischief.
44. Man Aza central to Yom Yksb party trick Alznb yal ... Hzyna!
45. The total height Ghlbn Nisa Ali Ali Molk and Ghlbn
46. Riahi Almnafqyn Daymh and Riahi Righteous Lathrk
47. We Bkhlaf chief Amrullah Yqzvn
48. Almnabr her Yvmr Baltqvy, Vela Yml Alqayl Yamr us!
49. Height al-Salat Astkhf Bavqatha
50. And Wright's Alsdqh Balshfah Layrad valued at ... Fkn Ali warned and Atlb Alnjah to God (26)
Translation: Imam Sadiq (pbuh) said to one of his companions:
When they see oppression everywhere pervasive;
Quran worn Bdthayy concepts come from the air and desire;
Faith in God (literally) as the empty container to overturn it;
When people see right from wrong to have overtaken;
Men would convince women to men and women;
People of faith have kept quiet;
Less respect for adults disregarded;
Cut the ties of kinship;
Mourning and flattering been great;
Obviously wine is drunk;
No withdrawal Ways and Means considered evil;
Boycott halal and haram is permitted;
The tendency of people to interpret religious laws and commands;
People believe that only with the heart that can not be denied the freedom to express their resentment;
Vast investments in the wrath of God (and the corruption and degeneracy and destruction) will be spent;
Bribery is common among government employees;
Thanks to the bid shall be tender;
(Some of) men from their women prostitutes, their feeding;
Gambling is obvious (even protected by law);
So common that no one dare unhealthy hobbies does not prevent it;
It is expensive, but people listen to Qur'an reality invalidate easy listening;
When they see a neighbor, your neighbor would respect the language of fear;
Ornaments adorn the mosques;
Mecca pilgrims come to other than Allah;
People are cruel (and emotions die);
People who are in favor of the winner (whether right or wrong);
They are seeking lawful censure and praise them for Hramnd;
Play equipment and Lb (even) be revealed at Mecca and Medina;
If someone attempts to deny it and forbid him to suggest that it is not your job;
Mosques are full of those who afraid of God;
All efforts have Frjshan the abdomen;
Material and temporal, which is great and the people of the world does;
Women have the highest faith in the people;
Which is worn flags to worship;
Destructive (by fighting) precedes the development and prosperity.
Some came to life only through sales are low;
Those with plenty of money in their lives while the poor Nprdakhthand even once.
People are ecstatic evening and morning documentaries;
People see when they look at each other and they are all corrupt, wicked imitation of the idea;
Corruption and new innovations every year, can be found;
Following are all selfish rich people and events;
In the collection, as are Bhaym sexual acts;
Too much money spent in other ways to God, but God's ways are a bit scant;
If one day individuals who are found guilty of not doing Kbyrhay Ghmgynnd;
Government falls into the hands of women;
Hypocrites breeze blows, and no current interest in favor of those with no faith;
Hearing, have judgments against Allah;
Mnabr invitation inviting her over evil, but it does not work;
People of prayer are reckless;
Even with the recommendation and favoritism is done to help the needy, not to God; ... Be careful this time of his life and ask God to rid me of this anomalous situation! (The hole is near!)
As we mentioned above is a summary of a long hadith that the finger is placed on the pervasive corruption in a major revolution. This colorful corruption can be divided into three groups:
1 corruption-related legal issues such as the spread of oppression and governments; victory for supporters of falsehood, no freedom of speech and action, so much so that people of faith can sometimes only in the hearts of the people resented the oppression of tyrants, and the just vast investments consumption vain harmful and destructive; development bribery, bid to share the posts and positions; tendency to make people weak and lacks cultural power that will win (whoever that is), and spent a fortune on this stuff through wars and arms races devastating and dedication to Even more development and prosperity (as far as the war costs will exceed construction costs).
2 is another part of the corruption related to moral problems such as: extension of flattery, and flattery; eyes and eye; tons of posts to men many things (like feeding the prostitute wife!) Also expanded the types of wine and gambling, and entertainment unhealthy; speech without action; hypocrisy and pretense and even party games to help the needy; appraisal Personality of the volume of wealth, and the like.
Part 3 another purely religious aspects of the corruption involves like to impose their interests on the Qur'an and its interpretation Hvsalvd voting and personal orientation and material on religious issues, congestion, pollution and sinful people in mosques, decorating the extraordinary significance of mosques and disembogue Their content underestimated due to the prayers and the like. The answer is the same as previously mentioned, we have little knowledge of, or in other words, constructive and revolutionary reaction against these evils. However, the emergence of these symptoms alone realize that the bet is not large, but is an introduction to the building up of ideas; Shlaqhayy for awakening dormant and sleepy spirits; Vzmynhay for providing social and psychological readiness. World inevitably have to analyze the roots of these disorders and their consequences will result, and this will establish a public consciousness and in light of the certainty that it is not possible to continue the status quo, but to be revolutionary. The revolutionary founder of a fair system for all fields of God and the people. It is necessary to mention the point that it is not necessary that corruption is everywhere apparent, and if the condition is not small environments are clean but some people face the world, whether in the East or criterion West, interpreted as, the Like many of the provisions of this rule is based on the dominant.

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو