بصیرت
مهدویت او خواهد امد

پنجمین از گناهان کبیره عقوق والدین است چنانچه حضرت رسول اکرم(ص) و

حضرت امیر المومنین(ع) و حضرت صادق و حضرت رضا و حضرت جوال علیهم

السلام در روایاتیکه در شماره کبائر از ایشان رسیده بکبیره بودنش تصریح فرموده

اند بلکه از پیغمبر اکرم(ص) چنین رسیده است که از هر گناه کبیره بزرگتر شرک

بخدا و عقوق والدین است و نیز از گناهانی است که در قرآن مجید و احدایث

.صحیحه بر آم وعده عذاب داده شده است

که خداوند مرا نیکوکار به » : در قرآن مجید از قول عیسی بن مریم حکایت می فرماید

[9] « مادرم قرار داد و مرا ستمکار و بد عاقبت قرار نداد بسبب ترک نیکی به مادرم

و سبب اینکه ذکر پدر نکرده اینست که آن حضرت پدر نداشت و لذا قبل از این آیه

[در حکایت حضرت یحیی (ع) ذکر پدر و مادر هر دو شده است. [ 10

:عقوق والدین و اخبار

پیغمبر اکرم(ص) فرمود: کسیکه والدین خود را بیازارد مرا اذیت کرده و کسی که

[مرا بیازارد خدای را آزرده و آزار کننده خدا ملعون است. [ 11

و همچنین فرمود: عاق والدین هر عملی که می خواهد بجا آورد، هرگز داخل بهشت

[نخواهد شد. [ 12

و نیز پیغمبر اکرم(ص) فرمود: سه طایفه اند که در روز قیامت خداوند با ایشان

سخن نمی فرماید و نظر رحمت به آنها نمی کند و ایشان را پاک نکرده و از برای

آنها عذاب دردناکی است ایشان شرابخواران و تکذیب کنندگان بقدر الهی و عاق

13[والدین اند.

Parents of fifth deadly sin is Qvq the Prophet (PBUH)
Amir Imam (AS) and Imam Al-Sadiq and Imam Reza and his sack
Rvayatykh the numbers come in as Bkbyrh being said, they said Kbayr
But that the Prophet (PBUH) would have been greater than that of any great sin of idolatry
Qvq God and the sins of the parents and the Quran and Ahdays
. Shyhh the promised punishment is low
My God is charity "in the words of the Holy Quran says Jesus Story
[9] "My mother gave me a wicked and evil did not end up leaving because my goodness
And because he did not mention is that his father was not his father, and therefore before the verse
[The story of Prophet Yahya (AS) is the parent of both. [10]
: Qvq parents and News
Prophet Muhammad (PBUH) said: whoever has hurt me and who their parents Byazard
[Byazard me angry and hurt God is a God damned. [11
And also said any action would be justifiably damn parents will never enter Paradise
[No. [12
And the Prophet (PBUH) said: Three are the tribe that day the Lord with his
May the blessings and does not speak for them does not remove them, and not to
They are painful punishment for drinking wine, and rejects God damn another's
[13 have parents.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic