بصیرت
مهدویت او خواهد امد

تنها در مباحث فیزیكى نیست كه ما به قانونى با نام «قانون عكس العمل» روبه رو مىشویم كه اگر فى المثل جسمى با فشار معیّنى به دیوار برخورد كند با همان نیرو و فشار به عقب رانده مىشود، بلكه در مسائل اجتماعى این قانون را محسوستر مىیابیم. آزمونهاى تاریخى به ما نشان مىدهد كه همواره تحوّلها، و انقلابهاى وسیع، عكس العمل مستقیم فشارهاى قبلى بوده است; و شاید هیچ انقلاب گستردهاى در جهان رخ نداده مگر این كه پیش از آن فشار شدیدى در جهت مخالف وجود داشته است. به تعبیر دیگر، همیشه تندرویها سرچشمه دگرگونیها شده است; مثلا:

1 ـ انقلاب علمى اروپا (رنسانس) ـ واكنشى در برابر یكهزار سال جهل وعقب ماندگى قرون وسطا، و فشارهائى كه از طرف متولّیان خرافى كلیسا در جهت عقب نگاهداشتن مردم اعمال مىشد ـ بود، كه یكباره عوامل جهل را كنار زدند; و مشعل علم را برافروختند و پرچم دانش را در همه جا به اهتزاز در آوردند.

2 ـ انقلاب كبیر فرانسه به سال 1789 ـ كه جهشى فوق العاده در جهت سیاسى و اجتماعى بود در برابر استبداد و استعمار طبقاتى و زور گویى و خود كامگى رژیمهاى حاكم ظاهر گشت كه جامعه فرانسه و سپس جوامع دیگر اروپایى را وارد مرحله نوینى از تاریخ خود ساخت و حكومت قانون را ـ البتّه تا حدودى ـ جانشین زور و استبداد نمود.

3 ـ انقلاب بر ضدّ بردگى ـ در سال 1848 كه نخست از انگلستان آغاز شد ـ نتیجه طرز رفتار فوق العاده خشن و ضدّ انسانى برده داران با بردگان بود كه از یك سو آتش انقلاب را در خود بردگان، و از سوى دیگر در عواطف برانگیخته شده جامعهها به سود بردگان، شعلهور ساخت; و نظام بردگى را در هم پیچید، هر چند شكل دیگرى از بردگى كه مرموزتر و وسیعتر از آن بود جاى آن را گرفت و تحت عنوان «كمك به آبادى كشورهاى عقب مانده» آیین «استعمار به» وجود آمد! نظام بردگى در هر حال مىبایست برچیده شود، ولى طرز رفتار با بردگان آن را تسریع كرد.

4 ـ انقلاب بر ضدّ استعمار، در عصر ما، واكنش مستقیم رفتارهاى ضدّ انسانى استعمارگران در مستعمرات بوده و هست; كه باعث شكفتن شعور اجتماعى مردم استعمار زده گردید و پرچم مخالفت را با قدرتهاى استعمارى بر افراشتند، هر چند غالباً به استقلال كامل اقتصادى و اجتماعى و سیاسى و فكرى نینجامید; ولى وضع با سابق بسیار تفاوت پیدا كرده است.

5 ـ انقلاب كمونیستى ـ در سال 1917 عكس العمل مظالم سرمایهداران و تجاوز بىحساب آنها به حقوق اكثریّت تودههاى زحمتكش و خلقهاى به زنجیر كشیده شده بود; هر چند ـ چنانكه در جاى خود گفتهایم ـ این انقلاب نیز به آزادى طبقات رنجدیده منتهى نگردید، و نظام استبدادى دیگرى تحت عنوان «دیكتاتورى پرولتاریا» كه در حقیقت دیكتاتورى تعداد انگشت شمارى سران حزب بود جاى آن را گرفت.

6 ـ انقلاب بر ضدّ تبعیضات نژادى ـ كه هم اكنون در دنیا جریان دارد، واكنش فشارهاى شدید نژاد سفید بر سیاه پوستان، و محرومیّت فوق العاده آنان از حقوق اجتماعى است. اگر تاریخ را ورق بزنیم و به عقب باز گردیم، در همه جا با مظاهر قانون عكسالعمل رو به رو مىشویم. تاریخ پیامبران پر است از یك سلسله تحوّلها كه زمینه آنها در اثر فشارهاى شدید اجتماعى از پیش فراهم شده بود، و پیامبران با تعلیمات آسمانى خود این انقلابها را رهبرى و بارور ساختند، و در مسیر صحیح پیش بردند.

نه تنها در میان سرگذشتهاى واقعى ملّتهاى جهان، نمونههاى فراوانى براى این قانون در تاریخ معاصر و قدیم مىیابیم; بلكه در اسطورهها و افسانههاى اقوام نیز بازتاب این قانون بخوبى دیده مىشود. در افسانه «ضحّاك مار دوش» و «كاوه آهنگر» آمده است كه خوراك مارهایى كه بر دوش او سبز شده بود مغز انسان بود و همه روز باید مغز یا مغزهایى را از جمجمهها بیرون كشند، و به مارها بدهند تا آرام بگیرند! حقیقت همین است كه مار زهر آگین و خوش خطّ و خال «استعمار» خوراكش مغزهاست; و استعمار فكرى ریشه و اساس همه استعمارها محسوب مىشود! سپس مىبینیم از میان همین جامعه محرومى كه زیر ضربات ضحّاك قرار داشت، آهنگرى كه فشار آتش را دیده و بازوى توانایش قادر به كوبیدن پتك انقلاب بود برخاست و از همان پیش بند آهنگرى كه مدّتها در برابر جرقّههاى آتش مقاومت كرده، و فشارها را به خود پذیرفته بود، پرچم انقلاب ساخت، و دستگاه ضحّاك بیدادگر را در هم پیچید و واكنش نهایى انجام پذیرفت! در «روانكاوى» و «روانشناسى» امروز نیز بحثى وجود دارد كه بازتاب دیگرى از این قانون است. این بحث به ما مىگوید: اگر امیال انسان به صورت مناسبى ارضا نشود، این امیال سركوفته و واپس زده، از مرحله «شعور ظاهر» به مرحله «باطن» و ناشناخته روح، عقب نشینى مىكند، و در وجدان، ناآگاه (ضمیر باطن) تشكیل عقده یا «كمپلكس» مىدهد; بلكه به عقیده بعضى ضمیر باطن چیزى جز همین امیال واپس زده نیست! آنها در نهانگاه ضمیر آدمى آرام نمىنشینند، و دائماً سعى دارند خود را به نحوى نشان دهند; عكس العمل این عقدهها در افراد بسیار متفاوت است، ولى مىتوان گفت غالباً خود را در یكى از اشكال زیر نشان مىدهند:

1 ـ از طریق ایجاد اختلال روانى و به هم زدن دستگاه خود آگاه فكر.

2 ـ از طریق فرار و گریز از اجتماع وانزوا و بدبینى.

3 ـ از طریق انتقامجویى ناآگاهانه از جامعهاى كه او را چنین ساخته!

4 ـ از طریق ارضا در صورتهاى بدلى و خیالى.

5 ـ از طریق «تصعید» و پرواز به مراحل عالیتر! مثلا، فرض كنید پسرى تمایل شدیدى به دخترى پیدا كرده است و باز فرض كنید بر اثر مخالفت شدید پدر و مادر او با ازدواج آنان نتوانسته است به وصال همسر مورد علاقهاش برسد، این عشق سوزان از مرحله خود آگاه روح او، به شعور باطن، رانده مىشود و نه تنها نابود نمىگردد، بلكه بزودى واكنشهاى شدید از خود نشان مىدهد. ممكن است او را دیوانه كند; یا براى همیشه به انزوا بكشاند; یا از او یك انسان انتقامجو و جنایتكار خطرناك بسازد; یا او را به شعر و ادب متوجّه كند; و در جهان رؤیاهاى شاعرانه به وصال محبوب برساند. امّا گاهى همین عشق مادّى ممكن است تبدیل به یك عشق عمیق آسمانى و الهى گردد; و از غیر خدا دل بر كند و به صورت عارفى وارسته، با افكارى بلند و دور پرواز تجلى كند; و البتّه این تفاوتها به خاطر تفاوتهاى دیگر روانى و آمادگیها و زمینههاى مختلف روحى افراد است. بنابراین، ملاحظه مىكنیم كه فشارهاى روانى نیز همواره با انقلاب و واكنشى شدید روبه رو مىشود كه چهره دیگرى از قانون عكسالعمل است.

نتیجـه : این قانون به ما مىگوید وضع كنونى جهان، آبستن انقلابى است. فشار جنگها، فشار مظالم و بیدادگریها، فشار تبعیضها و بیعدالتیها، توأم با ناكامى و سرخوردگى انسانها از قوانین فعلى براى از بین بردن یا كاستن این فشارها، سرانجام واكنش شدید خود را آشكار خواهد ساخت. سرانجام این خواستهاى واپس زده انسانى، در پرتو آگاهى روز افزون ملّتها، چنان عقده اجتماعى تشكیل مىدهد كه از نهانگاه ضمیر باطن جامعه، با یك جهش برق آسا، خود را ظاهر خواهند ساخت و سازمان نظام كنونى جوامع انسانى را به هم مىریزند; و طرح نوینى ایجاد مىكنند. طرحى كه در آن نه از مسابقه كمرشكن تسلیحاتى خبرى باشد; و نه از اینهمه كشمكشهاى خسته كننده و پیكارهاى خونین و استعمار و استبداد و ظلم و فساد و خفقان. و این بارقه دیگرى است از آینده روشنى كه جامعه جهانى در پیش دارد.

. In other words, always originate Radical transformations are, for example:
1 Scientific Revolution in Europe (Renaissance) Response thousand years back retardation medieval ignorance and superstition pressures from church authorities in order to keep the rear was applied, which suddenly went out of ignorance, and the torch of science outbursts have raised the banner of knowledge everywhere.
Build and rule of law can be partly replaced by coercion and tyranny.
Slaves to benefit communities, making the flare and the slavery system in the complex, though it was more a form of slavery that Mrmvztr and took its place as "Abadi help backward countries" religion "colonialism" there come! System should be abolished slavery in any case, but it accelerates the treatment of slaves.
4 against colonialism, in our era, the direct reaction of anti-human behavior in colonies colonists was and is, that the social consciousness of the people flourish colonialism was torn flag raised in opposition to the colonial powers, though often full economic independence and the social, political and intellectual race to war, but the former situation has been very different.
5 Communist revolution in 1917 and the invasion of capitalist reaction to injustices they have so much rights as the majority of the working masses and the peoples were locked, although as we've said in its place was this revolution led to the suffering free classes, as the despotism as the "dictatorship of the proletariat" in fact it was rather dictatorial handful of party leaders.
6 revolution against apartheid are now in the world, reaction pressure of black-white race, and deprivation of civil rights, they are fantastic. Scars sheet date and return it back, we are everywhere confronted with manifestations of the reaction.
Not only among the nations of the world the true stories, many examples in the history of the law and focused upon, but also reflected in the myths and legends of the peoples of the properly seen. The legendary "Snake Zahhak shower" and "blacksmith Kaveh" that feed the brain was green snakes on his shoulders and all day to kill the brain or brains out of skulls, snakes and slow to get up! The fact that snake venom Gyn good mole "colonialism" Mghz·hast Khvrakshan and intellectual roots of colonialism and colonization is considered by all! was accepted, the flag, and the device fell Zahhak wrapped in a final reaction was! The "psychology" and "psychological" debate today, there is another reflection of the law. This discussion tells us that if a man desires to be good does not satisfy the desires Srkvfth and back out of the "horse face" to the "inside" and an unknown spirit, retreat, and the conscience, knowledge (ethics) complex formation or "complex" shows, but some believe that ethics has nothing but the desire is back! They Cache quiet person pronouns vocabulary, and are constantly trying to somehow show the complex reactions are very different people, but he can often show itself in the form of:
1 from mental disorders to think about damage to your device.
2 through evasion and escape from society and Pessimism Vanzva.
3 of unconscious revenge of the community that made him such!
4 satisfies the forms of imitation and illusion.
5 through "sublimation" and fly to higher levels! For example, suppose your daughter has a son and a strong desire to assume the strong opposition of her parents, their marriage is not to be favorite vesal married, they of the conscious of their own love soul Susan, intelligence backend, is driven not only destroyed, but soon showed a backlash. He may be crazy, or to always lead to isolation, or vengeful and dangerous criminals make a man of him, or he will find poetry and literature and in the popular imagination, a poetic union transparency. But sometimes love this material may become a deep love of scripture and theology, and the heart of God and the pious mystic, pick up and fly away with the opinion that manifestation, and the differences in the differences of other mental and Madgyha and various spiritual subjects. Thus, we see that stress is always faced with the backlash and the reaction of the other figures.
Conclusion: This law tells us that the current world is pregnant with revolution. Pressure wars, injustices and cruelties pressure, pressure, discrimination and injustice, failure and frustration with the current rules for humans to eliminate or reduce these pressures eventually will reveal its severe reaction. The man struck the back demands in light of the increasing awareness of people, so that the cache is composed of complex social ethics society, with a leaping lightning, will appear in its current structure and organization of human societies go wrong and plan creating new ones. Not a crippling arms race plan that is news, and not so tedious struggles and bloody campaigns and colonial oppression and tyranny, oppression and corruption. This is another glimmer of the international community has a bright future.

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو