بصیرت
مهدویت او خواهد امد

براى مبارزه با فساد و تجاوز و ستم، از یك سو تقویت پایههاى ایمان و اخلاق لازم است; و از سوى دیگر به وجود آمدن یك سیستم صحیح و نیرومند قضائى با هوشیارى كامل و احاطه وسیع. مسلّماً پیشرفت كامل صنایع، وسائلى را در اختیار بشر مىگذارد كه با آن بخوبى مىتوان ـ در مورد لزوم ـ حركات همه مردم را تحت كنترل قرار داد، و هر حركت ناموزون و نابجائى را كه منتهى به فساد و تجاوز و ستمى مىشود، زیر نظر گرفت; و با علائم و آثارى كه مجرمان در محلّ جرم باقى مىگذارند، از آنها عكسبردارى كرد; صداى آنها را ضبط نمود و آنها را بخوبى شناخت. قرار گرفتن چنین وسائلى در اختیار یك حكومت صالح، عامل مؤثّرى براى پیشگیرى از فساد و ستم و در صورت وقوع چنین موضوعى، رساندن حق به صاحب حق است. شك نیست كه در عصر آن مصلح بزرگ جهان، آموزشهاى اخلاقى با وسایل ارتباط جمعى فوق العاده پیشرفته، آنچنان وسعت مىگیرد كه اكثریّت قاطع مردم جهان را براى یك زندگى صحیح انسانى و آمیخته با پاكى و عدالت اجتماعى آماده سازد. ولى از آنجا كه بالاخره انسان آزاد آفریده شده، و در اعمال خویش از اصل جبر پیروى نمىكند; خواه ناخواه افرادى ـ هر چند در اقلّیّت باشند ـ در هر اجتماع صالحى ممكن است پیدا شوند كه از آزادى خود سوء استفاده كنند و از آن براى وصول به مقاصد شومى بهره گیرند.

لذا باید یك دستگاه قضائى سالم و كاملا آگاه و مسلّط باشد كه حقوق مردم را به آنها برساند و ستمگر را بر سر جاى خود بنشاند. با مطالعه و دقّت روى جرائم و جنایات و مفاسد اجتماعى و طرق پیشگیرى از آنها، روشن مىشود كه: اولا، با اجراى عدالت اجتماعى و تقسیم عادلانه ثروت، ریشه بسیارى از مفاسد اجتماعى كه از تنازع و كشمكش بر سر اندوختن ثروتها و استثمار طبقات ضعیف، و حیله و تزویر، و انواع تقلّبها، و دروغ و خیانت و جنایت به خاطر در آمد بیشتر از هر راه با هر وسیله، سرچشمه مىگیرد، بر چیده مىشود; و شاید رقم بزرگ فساد و ظلم در هر جامعهاى از همین رهگذر است; با از میان رفتن ریشه اصلى، شاخ و برگها خود به خود مىخشكد. ثانیاً، آموزش و تربیت صحیح اثر عمیقى در مبارزه با فساد و تجاوز و انحرافات اجتماعى و اخلاقى دارد; و یكى از علل مهمّ توسعه فساد در جوامع امروز این است كه نه تنها از وسائل ارتباط جمعى آن، استفاده براى آموزش صحیح نمىشود، بلكه همه آنها غالباً در خدمت كثیفترین و زشتترین برنامههاى استعمارى فساد است; و شب و روز بطور مداوم از طریق ارائه فیلمهاى بدآموز و داستانها و برنامههاى گمراه كننده و حتّى اخبار دروغ و نادرستى كه در خدمت مصالح استعمار جهانى است، به ظلم و تبعیض و فساد خدمت مىكنند. البتّه اینها نیز از جهتى ریشه اقتصادى دارد و در جهت تخدیر مغزها و به ابتذال كشیدن مفاهیم سازنده، و نابود كردن نیروهاى فعّال و بیدار هر جامعه، براى بهرهگیرى بیشترِ غولهاى استعمار اقتصادى حركت مىكند بى آن كه به مانع مهمّى روبهرو شوند. هرگاه این وضع دگرگون گردد، در مدّت كوتاهى بطور قطع قسمت مهمّى از مفاسد اجتماعى فرو خواهد نشست; و این كار جز از یك حكومت صالح و سالم جهانى كه در مسیر منافع تودههاى جهان ـ و نه استثمار گران ـ براى ساختن جهانى آباد و آزاد و مملوّ از صلح و عدالت و ایمان، ساخته نیست. ثالثاً، وجود یك دستگاه قضائى بیدار و آگاه با وسیله مراقبت دقیق كه نه مجرمان از چنگ آن فرار كنند و نه از عدالت سرباز زنند، نیز عامل مؤثّرى در كاهش از میزان فساد، و گناه و تخلّف از قانون است. و اگراین سه جنبه دست به دست هم بدهد، ابعاد تأثیر آن فوق العاده زیاد خواهد بود. از مجموع احادیث مربوط به دوران حكومت مهدى(علیه السلام) استفاده مىشود كه او از تمام این سه عامل بازدارنده، در عصر انقلابش بهره مىگیرد آنچنان كه جمله معروفى كه حكم ضرب المثل را دارد جامه عمل به خود مىپوشد; همان جمله كه مىگوید: «زمانى فرا مىرسد كه گرگ و میش در كنار هم آب مىخورند!» مسلّماً گرگان بیابان تغییر ماهیّت نمىدهند، لزومى هم ندارد كه چنین شود، و نه میشها از حالت كنونى در مىآیند; این اشاره به برقرارى عدالت در جهان، و تغییر روش گرگ صفتان خونخوار كه با سازش با حكومت جبّار قرنها به خوردن خون قشرهاى مستضعف جامعه انسانى ادامه مىدادند، مىباشد. آنها در پناه نظام جدید یا بكلّى تغییر روحیّه مىدهند، چرا كه گرگ صفتى هرگز جزء سرشت بشر نبوده و نیست و از نهادهاى عرضى و قابل تغییر است، و یا حدّاقل بر سر جاى خود مىنشینند، و به جاى خوردن منافع دگران در كنار آنها از مواهب الهى بطور عادلانه بهره مىگیرند، همان گونه كه «گرگ» در كنار «میش» و بر سر «چشمه»! در غیر این دو صورت مشمول تصفیه شده و وجودشان از میان برداشته خواهد شد! از جمله اشارات قابل توجّه در این زمینه، همان است كه در مورد تقسیم صحیح مال در حدیثى از پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل شده كه آنقدر مردم غناى جسمى و روحى پیدا مىكنند كه اموال اضافى مىماند و طالبى ندارد; یعنى مردم در یك نظام صحیح حكومت آنچنان تربیت مىشوند كه اموال زائد بر نیاز خود را دردسرى براى خویش مىبینند! و تمام شور و شرها و قال و غوغایى كه از این رهگذر پیدا مىشود، فرو مىنشیند! زندگى همه تأمین و از آینده نیز هیچ گونه نگرانى نخواهند داشت تا به خاطر تأمین آن تن به آلودگىها و مسابقه جمع ثروت بدهند. و نیز در حدیث دیگرى خواندیم كه سطح افكار مردم در عصر حكومت او چنان بالا مىرود كه به هیچ وجه با امروز قابل قیاس نیست، و طبعاً تضادها و كشمكشهائى كه مولود كوته نظرىها و تنگ چشمىها، و پائین بودن سطح افكار و خلاصه كردن شخصیّت در میزان مال و ثروت است; برچیده خواهد شد. به خاطر مراقبت شدیدى كه در عصر حكومت او طبق روایاتى كه گذشت، اِعمال مىگردد; حتّى مجرمان در محیط خانه خود در امان نیستند، چرا كه ممكن است با وسائل پیشرفتهاى تحت كنترل باشند و حتّى مثلا امواج صوتى آنها بر روى دیوار قابل كنترل گردد; این خود اشاره دیگرى به وسعت ابعاد مبارزه با فساد در عصر حكومت او است. داورى كردن او بر طبق قانون دادرسى محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) و قانون دادرسى داوود(علیه السلام)گویا اشاره به این نكته لطیف است كه او هم به موازین ظاهرى دادرسى اسلامى همچون اقرار و گواهى گواهان و مانند آن استفاده مىكند; و هم از طرق روانى و علمى براى كشف مجرمان اصلى، آنچنان كه پارهاى از نمونههاى آن از عصر داوود(علیه السلام) نقل شده است. بعلاوه، در عصر او به موازات پیشرفت علوم و دانشها و تكنیك و صنعت، آنقدر وسائل كشف جرم تكامل مىیابد كه كمتر مجرمى مىتواند ردّپائى كه با آن شناخته شود از خود به جا نگذارد. در یكى از مطبوعات خبرى پیرامون شگفتیهاى مغز آدمى خواندم كه مغز انسان امواجى برابر با اعتقادات درونى بیرون مىفرستد كه با اندازهگیرى آن مىتوان به راستگویى و دروغگویى افراد در اظهاراتشان پى برد! مسلّماً این وسایل تكامل مىیابد و وسائل دیگرى نیز اختراع مىگردد. و با استفاده از روشهاى پیشرفته روانى، مجرمان كاملا مهار مىشوند، هر چند مجرم در چنین جامعهاى اصولا كم است (ولى همان كم نیز كاملا مهم است). براى چندمین بار تكرار مىكنیم: این اشتباه است اگر ما تصوّر كنیم كه در عصر حكومت او همه این مسائل از طریق اعجاز حل مىشود، چرا كه اعجاز حكم یك استثنا را دارد، و براى مواقع ضرورى، و مخصوصاً اثبات حقّانیّت دعوت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) یا امام(علیه السلام) است، نه براى تنظیم زندگى روزمرّه و جریان عادى زندگى; كه هیچ پیامبرى براى این مقصد از معجزه استفاده نكرده است. بنابراین، مسیر حكومت جهانى او از همان نمونه است كه اشاره كردیم نه از نمونه اعجاز! به هر حال، آنچنان امنیّتى در سایه حكومت او جهان را فرا مىگیرد كه طبق روایتى یك زن تنها مىتواند از شرق جهان به غرب عالم برود بدون این كه كسى مزاحم او شود! اگر مسأله سادگى زندگى مهدى(علیه السلام) را ـ طبق آنچه در روایات آمده به آن بیفزائیم باز مسأله از این هم روشنتر مىشود; چرا كه عمل او سرمشق و الگویى است براى مردمى كه تحت پوشش حكومت او قرار دارند، یعنى براى همه مردم جهان. و با در نظر گرفتن این موضوع كه قسمت مهمّى از جرائم و جنایات و مفاسد اجتماعى از تجمّل پرستى و پر زرق و برق شدن زندگى و تشریفات بیهوده و پر خرج و كمرشكن سرچشمه مىگیرد، یكى دیگر از دلائل برچیده شدن مفاسد در دوران حكومت او روشن مىگردد. در حدیثى از امام علىّ بن موسى الرّضا(علیه السلام) چنین آمده است:

«و ما لباس القائم(علیه السلام) الاّ الغلیظ و ماطعامه الاّ الجشب(69); لباس قائم(علیه السلام)چیزى جز پارچه خشن نیست و غذاى او نیز تنها غذاى ساده و كم اهمّیّت است!» نظیر همین موضوع از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است.(70)

and the effects and symptoms that criminals leave the crime scene, the shooting, sound recording them and knowing them well. This means the state of being a competent and effective agent for the prevention of corruption and oppression in the event that the issue is getting the right of the copyright holder. There is no doubt that the era of the great reformer, moral education with mass media super advanced, so did the vast majority of the world for a life and mixed with the purity of the human right to social justice makes. But since it was born free man, and in his acts does not follow the principles of algebra, who will inevitably be a minority in any society can be found Salehi who abuse their freedom and for the receipt of purposes are miserable to use.
Therefore, a sound judicial system and is fully aware of the rights of the people they lead and fluent and takes place on the cruel. The accuracy of the crimes and the crimes and social evils and ways to prevent them, it is clear that: firstly, the implementation of social justice and fair distribution of wealth, the root of many social evils of conflict and conflict over wealth accumulation and exploitation of the poor classes. With the disappearance of the main stem, foliage Mykhshkd itself. They often serve Ksyftryn and ugliest colonial corruption programs, and day and night continuously through movies and stories Bdamvz misleading and even false news and malicious programs serving the interests of global colonization, oppression, discrimination and corruption to serve ones. filled with peace, justice and faith, not made. Thirdly, there is a judicial awakened with rigorous care by not-criminals can not escape the grasp of justice, refuse to also factor in the reduction of corruption and of guilt, and violation of the law. If this can go hand in hand and three dimensions, extra dimensions, its effect will be. Hadith related to the rule of Mahdi (as) that he is using all these three factors, the age of revolution as it uses the famous proverb has it fulfilled its mandate wears the same sentence, "says time arrives, the wolf and the sheep along the water, dance! "certainly changed the nature of Gorgan plain do not need no be so, nor are the ewes in the present case, this refers to the establishment of justice in the world, and change the wolf Sftan compromise with the government's brutal tyrant who oppressed segments of human society for centuries continued to eat the blood, is. They seek new or completely change the mood of the economy, because Greg did not attribute any part of human nature and of the transverse and institutions can be changed, or at least sit on your place, and instead of eating the interests of others with Just utilize the gifts divine, as "wolves" in the "sheep" and the "spring"! In addition, both refined and included sessions will be eliminated! Including significant references in this field is the proper division of property in the Hadith of the Prophet (sawa upon) cited physical and psychological richness that so many people find that the extra money is kept and the Taliban, the people A proper system of government surplus property on which education they need to see their troubled! And all evils, and the smelt and obstreperous passion that can be found this way, settle down! All providers of life and not worrying about the future because the supply of money to the pollutants and race. of property and wealth will be removed. This points to another area of ​​fighting corruption in his era. The trial judge him according to the law of Muhammad (sawa upon) and the trial of David (pbuh) is a subtle point that he seems to confess and testify as witnesses and Islamic norms trial appearance similar uses and The principal means of psychological and scientific discovery, as part of its collection of contemporary David (pbuh) is quoted. Moreover, in parallel to the progress of science and knowledge and technique of his age and the industry evolves so that less crime detection tools with which to trace the culprits can not be known from here. One of the marvels of the human brain called the news media that brain waves can be measured against the inherent belief that honesty and sending out the statements of people who were lying! Surely these vehicles evolves and other devices invented outstanding. Using psychological techniques, criminals are completely inhibited, although the offender in such a society is basically a small (very small but also very important). Experiencing repeated several times: It is a mistake to imagine that if we were in his era, all these problems can be solved by magic, because magic is the rule an exception, for necessary, especially vindication invited Prophet (Salallah upon pbuh) and Imam Reza (PBUH), not for the daily life and routine of life, that no prophet is not used for the purpose of miracles. Therefore, the state of the world he did not mention is that the sample of Miracle! Anyway, so the security in the world is conquered under his rule that only the story of a woman from the East to the West and the world will go on without anyone bothering him! If the problem is simply a life Mahdi (pbuh) according to the traditions to add to what the issue is even clearer because his action and role model for people who are under his rule, ie, for all people . outstanding. In the Hadith of Imam Ali ibn Musa al-Reza (PBUH) are these:
"We dress Qaim (pbuh) and Matamh Alghlyz Ella Ella Aljshb (69); dressed woman (pbuh) is nothing but the rough fabric of his food and only food is simple and insignificant" as the subject of Imam Sadiq ( pbuh) is quoted. (70)

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو