بصیرت
مهدویت او خواهد امد

آئینهاى آسمانى در واقع همانند آبى هستند كه از آسمان نازل مىگردد. قطرههاى شفاف باران ـ در صورتى كه هوا آلوده نباشد ـ پاك و زلال و زیبا و حیاتبخش، خالى از هر گونه آلودگى است; در هر جا فرود آید پیام آور زندگى و زیبایى است; و تلألؤ آن تشنگان را به سوى خود دعوت مىكند; و حتّى غیر تشنگان را بر سر میل نوشیدن آب مىآورد. امّا به هنگامى كه روى زمینهاى آلوده مىریزد، تدریجاً صفا و پاكى نخستین خود را از دست مىدهد; و گاه به صورتى در مىآید كه هر بینندهاى از مشاهده آن روى درهم مىكشد و از عفونت آن فرار مىكند! آئینهاى الهى كه در آغاز به صفا و پاكى باران، و روشنایى آفتاب، و زیبایى بهار هستند، با تماس به افكار منحطّ جاهلان، و و دستهاى آلوده مغرضان و آمیخته شدن با عادات و رسوم و سلیقههاى شخصى، گاهى چنان تحریف مىشوند كه جاذبه و كشش خود را بكلّى از دست مىدهند. اسلام این آئین زنده پر تحرّك كه عقب افتادهترین ملّتها را به پیشروترین تبدیل كرد نیز از این موضوع بر كنار نمانده، هر چند وجود قرآن دست نخورده، و دانشمندانى كه در هر عصر و زمان، حتّى به قیمت جان خود براى حفظ اصالت آن كوشیدند، تا حدّ زیادى جلو این دگرگونیها را گرفتند; ولى باید اعتراف كرد كه بسیارى از مفاهیمش نزد گروه كثیرى از مسلمانان چنان مسخ و واژگون شده كه مىتوان گفت هم اكنون اسلام اصیل عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در میان بسیارى اصلا نایاب است! سازندهترین مفاهیم همچون «زهد و پارسایى» و «صبر» و «انتظار» و «شهادت» و «شفاعت» و «عبادت» گاهى آنچنان گرفتار تحریف و تفسیرهاى نادرست و وارونه شده كه اسلام راستین از آن وحشت مىكند! بسیارى از قوانین اسلام با كلاههاى «شرعى» و «غیر شرعى» عملا به نابودى گرائیده، همچون حكم ربا و نزولخوارى كه تنها اسمى از آن بر جاى مانده است. قسمتى دیگر ـ همچون هجرت و جهاد و شهادت ـ به دست فراموشى سپرده شده; و یا لااقل شكل تاریخى و مخصوص به دوران معیّنى از آغاز اسلام را به خود گرفته است. توحید اسلامى به انواع شركها آلوده شده; و مكتب اهلبیت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) كه اسلام اصیل را به حكم «انّى تارك فیكم الثّقلین، كتاباللّه و عترتى(1)» در خود پرورش مىدهد، در میان گروه عظیمى از مسلمین كاملا ناشناخته مانده و با انواع تهمتها مردم را از آن دور ساختهاند. او همچون باغبان پرتوان و ماهرى، علف هرزههاى گوناگون را ،هر چند چنان با نهالهاى اصلى پیچیده شده باشند كه جدا كردنشان محال به نظر برسد، از باغستان اسلام ریشه كن مىسازد.

1 ـ این حدیث در منابع فراوانى از برادران اهل سنّت نقل شده; براى آگاهى بیشتر به كتاب «قرآن و حدیث» مراجعه كنید. شاخههاى كج و معوج و اضافى را، بى تأمّل و بى امان، قطع مىكند; این آب آلوده و تیره و تار را تصفیه مىنماید; زنگار تفسیرهاى نادرست را مىزداید; گرد و غبار نسیان و فراموشكارى را از آن پاك مىكند; و دستهاى سوء استفاده كنندگان و منحرفان را از آن كوتاه مىنماید. خلاصه، همان اسلام راستین عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و على(علیه السلام) را تجدید مىكند. یكى از رسالتهاى مهدى(علیه السلام) پیراستن اسلام از همین وصلهها و پیرایهها و به تعبیر دیگر نوسازى و تجدید بناى كاخ شكوهمند آن است. مسجد را كه روزى فعّالترین كانونهاى اسلام و مركز هرگونه حركت سیاسى و علمى و فرهنگى و اجتماعى و اخلاقى بود و امروز در میان گروهى به شكل مركزى براى از كار افتادهها و بازنشستهها و بىخانهها و لانهها، و بیكارها، و یا شكل یك سرگرمى، و حدّ اعلاء یك عادت در آمده، به شكل نخستینش باز مىگرداند. جمود و سكوت جاى خود را به جنبش و حركت و فریاد مىدهد. جهاد اسلامى را در تمام زمینهها زنده مىكند. توحید اصیل اسلام را از هر گونه آلودگى به شرك رهایى مىبخشد و مفاهیم مسخ شده و باژگون شده را به صورت صحیح تفسیر مىكند. سلیقههاى شخصى را از اسلام كنار مىزند و زنگ عادات و رسوم را از آن مىزداید. اسلام را از شكلهاى محدود قومى و محلّى در مىآورد و در شكل جهانىاش آشكار مىسازد.

دست سوء استفاده كنندهها و كلاه شرعى گذارها را از آن قطع مىكند، و قوانینش را دور از این گونه زائدهها عرضه مىنماید. مجموع این نوسازى و بازسازى آنچنان زیاد و دگرگون كننده است كه در پارهاى از روایات اسلامى از آن به «دین جدید» تعبیر شده است. در روایتى كه از امام صادق(علیه السلام) در كتاب «اثبات الهداة» نقل شده، چنین مىخوانیم:

«اذا خرج القائم یقوم بامر جدید، و كتاب جدید، و سنّة جدید و قضاء جدید(71); هنگامى كه قائم خروج كند امر تازه، و روش تازه و داورى تازهاى با خود مىآورد». روشن است كه تازگى این برنامهها و روشها و داوریها نه به خاطر آن است كه مذهب جدیدى با خود مىآورد، بلكه آنچنان اسلام را از میان انبوه خرافات، و تحریفها، و تفسیرهاى نادرست و تلقّىهاى غلط بیرون مىآورد كه بنائى كاملا نو و جدید جلوه مىكند. همچنین تازگى كتاب نه مفهوم آن است كه یك كتاب آسمانى جدید بر او نازل مىشود چرا كه امام قائم است و حافظ دین، نه پیامبر و آورنده آئین و كتاب جدید; بلكه قرآن اصیل فراموش شده را چنان از زوایاى تحریفهاى معنوى، و تفسیرهاى نادرست بیرون مىكشد كه مىتوان نام كتاب جدید بر آن گذاشت.

شاهد این گفتار علاوه بر صراحت قرآن در زمینه ختم نبوّت در آیه 40 سوره احزاب و گذشته از روایاتى كه صریحاً مساله خاتمیّت پیامبر اسلام را ثابت مىكند، احادیث متعدّدى است كه تصریح مىكند او با همان روش پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) و كتاب و سنّت و آئین او بر مىخیزد: یكى از دوستان امام صادق(علیه السلام) به نام «عبداللّه بن عطا» مىگوید: از امام پرسیدم روش و سیره مهدى(علیه السلام) چگونه است؟ امام در پاسخ فرمود:

«یصنع ما صنع رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم) یهدم ما كان قبله كما هدم رسولاللّه(صلى الله علیه وآله وسلم) امر الجاهلیّة و یستأنف الاسلام جدیداً;

همان كارى را كه رسول خدا انجام داد، انجام مىدهد; برنامههاى (نادرست) پیشین را ویران مىسازد، همانگونه كه رسول خدا اعمال جاهلیّت را ویران ساخت; و اسلام را نوسازى مىكند.» در همان كتاب (اثبات الهداة) مىخوانیم كه پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود:

«القائم من ولدى; اسمه اسمى و كنیته كنیتى و شمائله شمائلى; و سنّته سنتى; یقیم النّاس على طاعتى و شریعتى و یدعو هم الى الكتاب ربّى(72); قائم از فرزندان من است; نام او نام من و كنیهاش كنیه من و قیافهاش قیافه من; و روشش روش من است; مردم را به پیروى من و آئین من وا مىدارد و آنها را به كتاب پروردگارم دعوت مىكند.»

و در كتاب «منتخب الاثر» از رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) چنین آمده است:

و انّ الثّانى عشر من ولدى یغیب حتّى لایرى، و یأتى على امّتى بزمن لایبقى من الاسلام الاّ اسمه، ولایبقى من القرآن الاّ رسمه فحینئذ یأذن اللّه له تبارك و تعالى بالخروج فیظهر الاسلام به ویجدّده(73);

دوازدهمین فرزندم از نظرها پنهان مىگردد و دیده نمىشود; و زمانى بر پیروان من خواهد آمد كه از اسلام جز نام و از قرآن جز نقشى باقى نماند; در این هنگام خداوند بزرگ به او اجازه خروج مىدهد، و اسلام را با او آشكار و تجدید مىكند. صراحت این اخبار بقدرى است كه ما را از هر گونه توضیح بى نیاز مىكند.

The scriptures are like a mirror of the sky, which is blue. Transparent drops of rain when the air is polluted and clear and beautiful, redemptive, empty of any kind of pollution is everywhere touches the messenger's life and beauty and glittering invites the thirsty to his hand, and Even without the desire to drink water, brings thirst. But when it falls on contaminated land, gradually loses its purity and innocence first and then see it on the face of every visitor that comes down and kills the infection escapes! Divine rituals of purity and innocence began to rain, and the brightness of sunshine, and the beauty of spring, with a call to the decadent thoughts of ignorant and mercenary hands, and mixed with the customs and personal preferences, which are sometimes distorted by gravity and completely lose its elasticity. Islam is the religion of the vibrant life to the most advanced nations backward into the left side of this issue, although there Qur'an intact, and scientists in every age and time, even at the cost of his life tried to keep its originality, Many of these changes were to the front, but must admit that many of the concepts with a large group of Muslims that Islam is the true metamorphosis and tip that can be said now evening the Prophet Muhammad (sawa Vslm) at the rare Many's Constructive concepts like "piety and devoutness" and "patience" and "expect" and "Martyrdom" and "pleading" and "worship" so caught up sometimes distorted and perverted interpretations of Islam is false and fear it will be true! Many of the laws of Islam hats "religious" and "non-religious" actually turned to destruction, such as usury and Nzvlkhvary ruled that the remains of only nominal. Like the rest of the migration and jihad and martyrdom had been forgotten, or at least a certain period of history, and for the beginning of Islam is. Islamic Unity of infected Shrk·ha and Ahlbyt school Prophet (sawa upon) the original decree that Islam "immediate end Fykm Alsqlyn, Ktaballh and Trt (1)" develop shows, among large groups of Muslims completely unknown people with various accusations made that round. He is as powerful and skilled gardener, grass Hrz·hhay different, though, as the seedlings are the main complex that seems impossible to separate them from uprooting orchards makes Islam.
1 This Hadith Sunni brothers have been quoted in many sources, to learn more about the book "Qur'an and Hadith" see. Additional branches and the crooked, without hesitation and without mercy, certainly gives it the dark purifies contaminated water; patina Myzdayd false interpretations, the dust clears from oblivion and forgetfulness, and hands Abuse and consumers deviated from that of short plays. In short, the era of true Islam, the Prophet (sawa upon) and Ali (pbuh) would renew. One of the missions Mahdi (as) Islamic dress and ornament and other words of similar patches to modernize and renew its magnificent palaces. Islam and the mosque that day most active centers and scientific and cultural center of any political movement, social and ethical, and today the group as a center for the disabled and retired Bykhanhha and nests, and unemployment, and a form of entertainment, and Price as a habit, the form returns Nkhstynsh. Rigor and silence gives way to move and scream. Islamic Jihad in all areas will be revived. Original monotheism of Islam, polytheism rid of any contamination and Bazhgvn mesmerized by attracting and concepts to interpret correctly. Call of Islam swept aside personal preferences and habits and customs of the Myzdayd. Islam in the form of limited forms of ethnic and local meets global reveal.
The transition from religious abuse and cap it off, and rule out these processes offers. Overall, the renovation and reconstruction of so much change that in some Islamic traditions as the "new religion" is interpreted. The story of Imam Sadiq (pbuh) in his book "Hoda proof" quoted, it read:
«Aza spend Qaim Yqvm new Bammer, and new books, and new traditions and new Judiciary (71), when the right to withdraw the fresh and new and new judge brings with it." . The book recently that the concept is not a new scripture revealed to him that is why Imam Hafiz vertical and religion, not the religion of the prophet and author of the new book, but so forgotten noble Qur'an spiritual distortions of the angles, as out of false interpretations New Book says that we can take it.
The Quran explicitly control the speech of prophecy in verse 40 of Sura leads past the parties and problematic narratives which clearly proves Khatmyt Prophet, Hadith several states with the same Prophet (sawa upon) and Scripture, tradition and faith he rises: One of the friends of Imam Sadiq (pbuh) called "Abdullah ibn Ata" says Imam asked the way and manner Mahdi (as) people? Imam said in reply:
"Our industry Ysn Prophet (sawa upon) our Yhdm Jersey Kahn met with accidents Messenger (sawa upon) the newly Aljahlyh and Ystanf Islam;
The same thing that the Prophet did, doing; programs (false) previous ruins, as the Prophet destroyed Ignorance and Islam will be renovated. "In the same book (proof Huda) we read that the Prophet (Muhammad upon pbuh) said:
"I Vldy Qaim; Asmh Knyth name and icon package and Shmaylh and traditional Snth; Yqym Alnas Ali Shariati and Ydv time between Tat and Rabbi Book (72); woman of my children is her name and my name and my nickname Knyhash look like I look and style of my approach is to get people to follow me and makes my faith and my Lord inviting them to book. "
In his book "The Choice acting" the Messenger of Allah (sawa upon) are these:
And it even layer II Yghyb Vldy my tithe, and Yaty nation Bzmn Ali al Laybqy I Asmh Ella, Ella Vlaybqy I Rsmh al Fhynyz Yazn Almighty Allah crush Balkhrvj Fyzhr Vyjddh al (73);
Twelfth son of the canal and there is hidden, and when I come to the followers of Islam and the Quran, but the name remains the role at this time God gives him permission to leave, and Islam would reconsider his apparent This news is so clear that we shall have no need of any explanation.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic