بصیرت
مهدویت او خواهد امد

مىدانیم خورشید یك سلسله اشعّه مرئى دارد كه از تركیب آنها با هم، هفت رنگ معروف، پیدا مىشود; و یك سلسله اشعّه نامرئى كه به نام «اشعّه فوق بنفش» و «اشعّه مادون قرمز» نامیده شده است. همچنین یك رهبر بزرگ آسمانى خواه پیامبر باشد یا امام، علاوه بر تربیت تشریعى كه از طریق گفتار و رفتار و تعلیم و تربیت عادى صورت مىگیرد، یك نوع تربیت روحانى و از راه نفوذ معنوى در دلها و فكرها دارد كه مىتوان آن را تربیت تكوینى نام گذارد; در آنجا الفاظ و كلمات و گفتار و كردار كار نمىكند بلكه تنها جاذبه و كشش درونى كار مىكند.

در حالات بسیارى از پیشوایان بزرگ الهى مىخوانیم كه گاه بعضى از افراد منحرف و آلوده با یك تماس مختصر با آنها بكلّى تغییر مسیر مىدادند، و سرنوشتشان یكباره دگرگون مىشد، و به قول معروف با 180 درجه انحراف راه كاملا تازهاى را انتخاب مىكردند; یكمرتبه فردى پاك و مؤمن و فداكار از آب در مىآمدند كه از بذل همه وجود خود نیز مضایقه نداشتند! این دگرگونیهاى تند و سریع و همه جانبه، این انقلابهاى جهشآسا و فراگیر، آنهم با یك نگاه یا یك تماس مختصر (البتّه براى آنها كه در عین آلودگى یك نوع آمادگى نیز دارند) نمىتواند نتیجه تعلیم و تربیت عادى باشد بلكه معلول یك اثر روانى نامرئى و یك جذبه ناخودآگاه است كه گاهى از آن تعبیر به «نفوذ شخصیّت» نیز مىشود. بسیار از كسان این موضوع را در زندگى خود تجربه كردهاند كه به هنگام برخورد با افرادى كه روحهاى بزرگ و عالى دارند چنان بىاختیار و ناخود آگاه تحت تأثیر آنان قرار مىگیرند كه حتّى سخن گفتن در برابر آنها برایشان مشكل مىشود; و خود را در میان هالهاى مرموز و غیر قابل توصیف از عظمت و بزرگى مىبینند.

البتّه ممكن است گاهى این گونه امور را با تلقین و امثال آن توجیه كرد; ولى مسلّماً این تفسیر براى همه موارد صحیح نیست بلكه راهى جز این ندارد كه بپذیریم كه این آثار نتیجه شعاع اسرارآمیزى است كه از درون ذات انسانهاى بزرگ برمىخیزد. سرگذشتهاى فراوانى در تاریخ پیشوایان بزرگ مىبینیم كه جز از این راه نمىتوان آنها را تفسیر كرد; داستان آمدن جوان آلودهاى نزد پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و انقلاب ناگهانى روحى او. یا برخورد اسعد بن زراره بت پرست به پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در كنار خانه كعبه و تغییر جهش آساى طرز تفكّر او. و یا آنچه دشمنان سرسخت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) نام آن را سحر مىگذاردند و مردم را به خاطر آن از نزدیك شدن به او باز مىداشتند، همه حاكى از نفوذ شخصیّت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)در افراد مختلف از این طریق است. همچنین آنچه درباره تأثیر پیام امام حسین(علیه السلام) روى فكر «زهیر» در مسیر كربلا نقل شده تا آنجا كه با شنیدن پیام امام حتّى نتوانست لقمهاى كه در دست داشت به دهان بگذارد، و آن را به زمین نهاد و حركت كرد. و یا كشش عجیب و فوق العاده كه «حرّبن یزید ریاحى» در خود احساس مىكرد، و با تمام شجاعتش همچون بید مىلرزید; و همین كشش سرانجام او را به صف مجاهدان كربلا كشانید و به افتخار بزرگ شهادت نائل آمد. و یا داستان جوانى كه در همسایگى «ابوبصیر» زندگى داشت، و با ثروت سرشار خود كه از خودش خدمتى به دستگاه بنى امیّه فراهم ساخته بود به عیش و نوش و بىبند و بارى پرداخته بود و سرانجام با یك پیام امام صادق(علیه السلام) بكلّى دگرگون شد، و همه كارهاى خود را در هم پیچید و تمام اموالى را كه از طریق نامشروع گرد آورده بود به صاحبانش داد، یا در راه خدا انفاق كرد. و یا سرگذشت كنیز خواننده و زیبا و عشوه گرى كه هارون به گمان خام خود براى منحرف ساختن ذهن امام كاظم(علیه السلام) به زندان اعزام داشته بود; و منقلب شدن روحیّه او در یك مدّت كوتاه، تا آنجا كه قیافه و طرز سخن و منطق او هارون را به حیرت و وحشت افكند... همه و همه نشانه و نمونههایى از همین تأثیر ناخودآگاه است كه مىتوان آن را شعبهاى از «ولایت تكوینى» پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) یا امام(علیه السلام)دانست، چرا كه عامل تربیت و تكامل در اینجا الفاظ و جملهها و راههاى معمولى و عادى نیست، بلكه جذبه معنوى و نفوذ روحانى عامل اصلى محسوب مىشود.

این برنامه ـ همان گونه كه گفتیم ـ منحصر به پیامبران و امامان نیست; بلكه رجال راستین و شخصیّتهاى بزرگ نیز به تناسب میزان شخصیّت خود هالهاى از این نفوذ ناخودآگاه اطراف خود ترسیم مىكنند، منتها قلمرو گروه اوّل با گروه دوم از نظر ابعاد و گسترش قابل مقایسه نیست. وجود امام(علیه السلام) در پشت ابرهاى غیبت نیز این اثر را دارد كه از طریق اشعّه نیرومند و پردامنه نفوذ شخصیّت خود، دلهاى آماده را در نزدیك و دور تحت تأثیر جذبه مخصوص قرار داده به تربیت و تكامل آنها مىپردازد و از آنها انسانهایى كاملتر مىسازد. ما قطبهاى مغناطیسى زمین را با چشم خود نمىبینیم، ولى اثر آنها روى عقربههاى قطب نما، در دریاها راهنماى كشتیهاست; و در صحراها و آسمانها راهنماى هواپیماها و وسائل دیگر است. در سرتاسر كره زمین از بركت این امواج مغناطیسى، میلیونها مسافر راه خود را به سوى مقصد پیدا كرده، یا وسائل نقلیّه بزرگ و كوچك به فرمان همین عقربه ظاهراً كوچك از سرگردانى رهایى مىیابند. آیا تعجّب دارد اگر وجود امام(علیه السلام) در زمان غیبت با امواج جاذبه معنوى خود افكار و جانهاى زیادى را كه در دور یا نزدیك قرار دارند هدایت كند، و از سرگردانى رهایى بخشد؟ ولى نمىتوان و نباید فراموش كرد كه همان گونه كه امواج مغناطیس زمین روى هر آهن پاره بى ارزشى اثر نمىگذارد بلكه روى عقربههاى ظریف و حسّاسى كه آب مغناطیس خوردهاند و یك نوع سنخیّت و شباهت با قطب فرستنده امواج مغناطیسى پیدا كردهاند اثر مىگذارند، همینطور دلهایى كه راهى با امام دارند و شباهتى را در خود ذخیره نمودهاند تحت تأثیر آن جذبه غیر قابل توصیف روحانى قرار مىگیرند. با در نظر گرفتن آنچه در بالا گفتیم، یكى دیگر از آثار و فلسفههاى وجودى امام(علیه السلام) در چنین دورانى آشكار مىگردد.

Know sun rays are visible in a range that combines them together seven popular colors, can be found, and a series of invisible rays called "ultra-violet rays" and "Infrared" is called. places where words and words and words and deeds do not work but just charisma and inner tension works.
In many cases, the great leaders of deflect some divine call and sometimes infected by a brief exposure completely changed the way they were retained and their fate once could be changed, and to the famous quote a 180-degrees new completely chosen; once individual pure and faithful and devoted attention to all the water came from there also did not skimp! These changes fast and comprehensive, these revolutions Jhshasa and inclusive, just with a glance or a brief exposure (albeit they are in the same carriage as a decision) can not be the result of normal education, but due to a psychological effect invisible and an unconscious attraction is sometimes interpreted as a "person of influence" also. mysterious and indescribable majesty and feel great.
We see lots of stories of great leaders in history but can not be interpreted in this way, the story of a young polluted Prophet (sawa upon) and sudden revolution of his soul. Asaad bin Zrarh collision pagan Prophet (sawa upon) in the Home Ka'bah and identification of mutations changed his thinking. Or what staunch enemies of the Prophet (sawa upon) the name Dawn Mygzardnd and people close to him because of it lay open, all indicate the character of the Prophet (sawa upon) the people of the way. Or pull the strange and wonderful "Hrbn Yazid Riahi" in felt, and with all the courage trembled like a moth, and just pull him to finally draw a line and to honor the great martyr of Karbala residents. Or the story of a young man in the neighborhood, "Abvbsyr 'lives, and with their vast wealth that he was providing a service to the jollity and drink, and've Bani Umayya and time and finally a message of Imam Sadiq (pbuh) was completely changed, and all wrapped up in his work and that all property owners that was gathered through illegal, or to the charity of God. Or the story of a beautiful girl singer Aaron Gray entire raw thought to divert the minds of Imam Kazem (PBUH) had sent to jail, and his spirit boiled over in a short period of time, as far as appearance and manner of speech and He cast his logic a surprise and fear ... This is the subconscious effect of all evidence and examples that can be branches of "provincial development» Prophet (sawa upon) or Imam (PBUH) said, because the training and development of words and sentences here and Means It is not normal, but the main attraction is considered moral and spiritual influence.
there is no comparison. a. Magnetic field, we can see with their eyes, but their effect on Qrbhhay compass, map Kshtyhast the seas and skies of the desert and guide aircraft and other equipment. Magnetic waves around the globe thanks to the millions of travelers who find their way to the destination, or small and large vehicles such as the hands are apparently rescued little confusion. If you are wondering Imam (pbuh) in the absence of gravitational waves his spiritual thoughts and great souls who are in or near the lead, and would relieve the confusion? Imam similarity with the way they have in store indescribable spiritual appeal shall be affected by it. Considering the above mentioned, one of the works and philosophies of Imam (PBUH) which is manifested in such an era.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic