بصیرت
مهدویت او خواهد امد

هیچ عاقلى بى هدف گام بر نمىدارد، و هر حركتى كه در پرتو عقل و علم انجام گیرد در مسیر هدفى قرار خواهد داشت. با این تفاوت كه هدف در كار انسانها معمولا رفع نیازمندى خویش و برطرف ساختن كمبودهاست، ولى در كار خدا هدف متوجّه دیگران و رفع نیازهاى آنهاست; چرا كه ذات او از هر نظر بى پایان است و عارى از هر گونه كمبود و با این حال انجام دادن كارى به نفع خود، درباره او مفهوم ندارد. حالا به این مثال توجّه كنید: در زمینى مستعد و آماده، باغى پر گل و میوه احداث مىكنیم; در لابه لاى درختان و بوتههاى گل ،علف هرزههایى مىرویند; هر وقت به آبیارى آن درختان برومند مىپردازیم علف هرزهها نیز از پرتو آنها سیراب مىشوند.

در اینجا ما دو هدف پیدا مىكنیم: هدف اصلى كه آب دادن درختان میوه و بوتههاى گل است. و هدف تبعى كه آبیارى علف هرزههاى بى مصرف مىباشد. بدون شك هدف تبعى نمىتواند انگیزه عمل گردد، و یا حكیمانه بودن آن را توجیه كند; مهم همان هدف اصلى است كه جنبه منطقى دارد! حال اگر فرض كنیم بیشتر درختان باغ خشك شوند و جز یك درخت باقى نماند، امّا درختى كه به تنهایى گلها و میوههایى را كه از هزاران درخت انتظار داریم به ما مىدهد بدون تردید براى آبیارى همان یك درخت هم كه باشد برنامه آبیارى و باغبانى را ادامه خواهیم داد; گو اینكه علف هرزههاى زیادى نیز از آن بهره گیرند، و اگر یك روز آن درخت نیز بخشكد آنجاست كه دست از آبیارى باغ مىكشیم هرچند علف هرزهها بمیرند.

جهان آفرینش بمانند همان باغ پر طراوت است و انسانها درختان و بوتههاى این باغند. آنها كه در مسیر تكاملند درختان و شاخههاى پر برند. و آنها كه به پستى گرائیده و منحرف و آلودهاند علف هرزههاى این باغند. مسلّماً این آفتاب درخشان، این مولكولهاى حیاتبخش هوا، اینهمه بركات زمین و آسمان، براى آن آفریده نشده است كه مشتى فاسد و هرزه به جان یكدیگر بیفتند و به خوردن یكدیگر مشغول شوند و جز ظلم و ستم و جهل و فساد محصولى براى اجتماع آنها نباشد; نه! هرگز هدف آفرینش نمىتواند اینها باشد! این جهان و تمام مواهب آن ـ از دیدگاه یك فرد خداپرست كه با مفاهیمى چون علم و حكمت خدا آشناست ـ براى صالحان و پاكان آفریده شده است; همانگونه كه سرانجام نیز بطور كامل از دست غاصبان در خواهد آمد و در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. (ان الارض یرثها عبادى الصالحون). باغبان آفرینش (جهان پهناور هستى) به خاطر همین گروه فیض و مواهب خود را همچنان ادامه مىدهد; هر چند علف هرزهها نیز به عنوان یك هدف تبعى سیراب گردند و بهرهمند شوند; ولى بى شك هدف اصلى آنها نیستند. و اگر فرضاً روزى فرا رسد كه آخرین نسل گروه صالحان از روى زمین برچیده شوند، آن روز دلیلى بر ادامه جریان این مواهب وجود نخواهد داشت.

آن روز آرامش زمین به هم مىخورد، و آسمان بركات خود را قطع مىنماید، و زمین از دادن بهره به انسانها مضایقه خواهد كرد! پیامبر یا امام، سمبل گروه صالحان و نمونه بارز انسان كامل است; یعنى، همان گروهى كه هدف اصلى آفرینش را تشكیل مىدهند و به همین دلیل وجود او به تنهایى یا در رأس گروه صالحان، توجیه كننده هدف آفرینش و مایه نزول هر خیر و بركت و ریزش باران فیض و رحمت خدا است; اعم از این كه در میان مردم آشكارا زندگى كند یا مخفى و ناشناس بماند. درست است كه افراد صالح دیگر نیز هر كدام هدفى هستند براى آفرینش، و یا به تعبیر دیگر، بخشى از آن هدف بزرگ، ولى نمونه كامل این هدف همین انسانهاى نمونه و مردان آسمانى مىباشند، هر چند سهم دگران نیز محفوظ است. و از اینجا روشن مىشود، آنچه در پارهاى از عبارات به این مضمون وارد شده كه: «بیمنه رزق الورى و بوجوده تثبت الارض والسّماء; از بركت وجود او (یعنى حجّت و نماینده الهى) مردم روزى مىبرند، و به خاطر هستى او آسمان و زمین برپاست!» یك موضوع «اغراقآمیز» و «دور از منطق» و یا «شرك آلود» نمىباشد; همچنین، عبارتى كه به عنوان یك حدیث قدسى خطاب به پیامبر از طرف خداوند در كتب مشهور نقل شده: «لولاك لما خلقت الافلاك; اگر تو نبودى آسمانها را نمىآفریدیم» بیان یك واقعیّت است نه مبالغه! گوئى، منتها او شاهكار هدف آفرینش است و صالحان دیگر هر كدام بخشى از این هدف بزرگ را تشكیل مىدهند. از مجموع آنچه در این فصل تحت پنج عنوان گفته شد، چنین نتیجه مىگیریم: آنها كه دور نشستهاند و وجود امام را در عصر غیبت یك وجود شخصى و بدون بازده اجتماعى دانستهاند و به عقیده شیعه در این زمینه تاخت و تاز كردهاند كه وجود چنین امامى چه نفعى در مقام رهبرى و امامت خلق مىتواند داشته باشد، آنچنان كه آنها گفتهاند نیست، و آثار وجودى او در این حال نیز فراوان است.

Without any rational purpose does not move, and every move in the light of reason and science will be done on the goal line. to work in their favor, no idea about him. Now consider this example: prone on the ground, let the construction of a garden full of flowers and fruit in the trees and bushes amidst flowers, grass grow Hrz·hhayy every time the weeds presented Irrigation Memorial trees are their light watering.
Here we will find two main objectives: The main objective is to water fruit trees and flowering shrubs. And the corollary is that irrigated grass Hrz·hhay useless. Without doubt, the consequences can not be motivated to act, and it is wise to explain important aspects of the purpose that is reasonable! We did take advantage of it too much, although Hrz·hhay grass, and if you miss a day of watering the garden where the tree Bkhshkd kill the weeds die.
Creation of the world like the garden of trees and shrubs of the Baghnd vibrant and humans. They live in the high branches of trees Tkamlnd. And they turned and deflected the postal and Lvdhand Hrz·hhay this Baghnd grass. not! This goal can not be never! (The earth Yrsha Ebadi Alsalhvn). Gardener's creation (the largest being) because of his blessings and grace of this group still continues, though as a target weeds are incidental to drink and enjoy, but undoubtedly not their main goal. And if the day comes that the latest generation of supposedly righteous group of the earth be removed, then there is no reason to continue the flow of blessings.
The Day the Earth to break the peace and blessings of heaven off plays, and the interest of the people will skimp! and rainfall is God's grace, both among the people living openly or concealed and remain anonymous. It is true that other righteous people are the goal for each creation, or in other words, a large part of that goal, but the goal of the full sample of men and men reported the scriptures, though of others as well reserved. And here is clear, that in some of the phrases entered by saying that "provisions Bymnh Alvry and Bvjvdh stablizers Valsma’ earth, the blessing of him (ie representative proof of the divine) providence people, and they remember her being in heaven and stand down "an issue" exaggerated "and" dubious "or" bloody idolatry "is not the phrase, as a messenger from God to the sacred Hadith narrated in the famous book" lama Lvlak Alaflak creation; If it's not your heaven Nmyafrydym "stating a fact, not hyperbole! Say, but he is the masterpiece of creation, and other righteous constitute any part of this goal. What benefit can be a leader and lead the people, so that they do not have, and the effects this had on him too much.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic