بصیرت
مهدویت او خواهد امد

زمینى كه در آن زندگى مىكنیم امكانات فراوانى براى زندگى ما و نسلهاى آینده و جمعیّتهائى بسیار زیادتر از جمعیّت كنونى ما دارد; امّا عدم آگاهى كافى به منابع موجود، و منابع بالقوّه زمین از یك سو، و عدم وجود یك نظام صحیح براى تقسیم ثروت زمین از سوى دیگر، سبب احساس كمبود از جنبههاى مختلف شده است; تا آنجا كه در عصر ما همه روزه گروهى از انسانهاى مفلوك از گرسنگى مىمیرند. نظام حاكم بر اقتصاد جهان امروز كه یك نظام استعمارى است در كنار خود یك نظام جنگى ظالمانه را پرورش مىدهد كه قسمت مهمّى از نیروهاى فكرى و انسانى را كه مىبایست بطور مداوم و پویا در جستجوى منابع جدید براى بهسازى زندگى انسانها به تلاش برخیزند; مىبلعد و نابود مىكند. امّا به هنگامى كه این نظام و نظام جنبى آن دگرگون شود، نیروها براى استخراج منابع بیشمار زمین به كار مىرود; و علم و دانش پیشرو در اختیار این برنامه قرار مىگیرد و بسرعت منابع تازهاى كشف مىگردد و شكوفائى خاصّى به اقتصاد بشریّت مىبخشد. لذا در روایات مربوط به حكومت آن مصلح بزرگ اشارات پر معنائى به این توسعه اقتصادى دیده مىشود كه از هر گونه توضیح بى نیاز است. از جمله در حدیثى چنین مىخوانیم:

«انّه یبلّغ سلطانه المشرق والمغرب; و تظهر له الكنوز; ولا یبقى فى الارض خراب الاّ یعمّره(61); حكومت او شرق و غرب جهان را فرا خواهد گرفت; و گنجینههاى زمین براى او ظاهر مىگردد و در سرتاسر جهان جاى ویرانى باقى نخواهد ماند مگر این كه آن را آباد خواهد ساخت!»

و براستى باید چنین شود زیرا ویرانیهاى زمین نه به خاطر كمبود نیروى انسانى است، و نه كمبود مالى، بلكه مولود ویرانگرى انسانها، و صرف بیهوده منابع مالى و انسانى و عدم احساس مسؤولیّت است; و هنگامى كه اینها در پناه یك نظام صحیح اجتماعى بر طرف گردد، این آبادى حتمى است; بخصوص كه از پشتوانه منابع جدید فوق العادهاى نیز برخوردار خواهد بود. در حدیث جالب دیگرى از امام صادق(علیه السلام) مىخوانیم:

اذا قام القائم: حكم بالعدل

وارتفع الجور فى ایّامه

و امنت به السّبل

واخرجت الارض بركاتها

و ردّ كلّ حقّ الى اهله...

و حكم بین النّاس بحكم داوود(علیه السلام) و حكم محمّد(صلى الله علیه وآله وسلم)

فحینئذ تظهر الارض كنوزها

و تبدى بركاتها

ولا یجد الرّجل منكم یومئذ موضعا لصدقته و لا لبرّه لشمول الغنى جمیع المؤمنین...(62);

هنگامى كه قائم قیام كند: حكومت را بر اساس عدالت قرار مىدهد.

و ظلم و جور در دوران او برچیده مىشود.

و جادّهها در پرتو وجودش امن و امان مىگردد.

زمین بر كاتش را خارج مىسازد.

و هر حقّى به صاحبش مىرسد.

در میان مردم همانند داوود(علیه السلام) و محمد(صلى الله علیه وآله وسلم) داورى مىكند.

در این هنگام زمین گنجهاى خود را آشكار مىسازد.

و بركات خود را ظاهر مىكند.

و كسى موردى را براى انفاق و صدقه و كمك مالى نمىیابد زیرا همه مؤمنان بى نیاز و غنى خواهند شد...!

تكیه روى ظاهر شدن بركات زمین و خارج شدن گنجها نشان مىدهد كه هم مسأله زراعت و كشاورزى به اوج ترقى خود مىرسد; و هم تمام منابع زیر زمینى كشف و مورد استفاده قرار مىگیرد، و در آمد سرانه افراد آنقدر بالا مىرود كه در هیچ جامعهاى فقیرى پیدا نمىشود و همه به سر حدّ بى نیازى و خود كفایى مىرسند. و بىشك اجراى اصول عدل و داد و جذب نیروهاى انسانى به مسیرهاى سازنده، چنین اثرى را خواهد داشت; زیرا همان گونه كه گرسنگى و فقر و نیازمندى بر اثر كمبودها نیست بلكه نتیجه مستقیم و غیر مستقیم مظالم و تبعیضها و بیدادگریها و تلف شدن نیروها و هدر دادن سرمایههاست! در حدیث دیگرى كه در منابع اهل تسنّن آمده است، از ابوسعید خدرى چنین نقل شده:

قال رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم):

ابشّركم بالمهدى یملأ الارض قسطاً كما ملئت جوراً و ظلماً، یرضى عنه سكّان السّماء والارض، یقسم المال صحاحاً، فقال رجل ما معنى صحاحاً، قال بالسّویه بین النّاس; و یملأ قلوب امّة محمّد(صلى الله علیه وآله وسلم) غنى; و یسعهم عدله، حتّى یأمر منادیاً ینادى یقول من له بالمال حاجة فلیقم فما یقوم من النّاس الاّ رجل واحد (ثم یأمر له بالمال فیاخذ ثم یندم و یردّه)(63);

پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود:

شما را به ظهور مهدى(علیه السلام) بشارت مىدهم; زمین را پر از عدالت مىكند همان گونه كه از جور و ستم پر شده است; ساكنان آسمانها و ساكنان زمین از او راضى مىشوند و اموال و ثروتها را بطور صحیح تقسیم مىكند.

كسى پرسید: معنى تقسیم صحیح ثروت چیست؟

فرمود:

بطور مساوى در میان مردم!

(سپس فرمود:)

و دلهاى پیروان محمّد(صلى الله علیه وآله وسلم) را پر از بى نیازى مىكند، و عدالتش همه را فرا مىگیرد; تا آنجا كه دستور مىدهد كسى با صداى بلند صدا زند هر كس نیاز مالى دارد برخیزد، هیچكس ـ جز یك نفر بر نمىخیزد.

(سپس در ذیل حدیث مىخوانیم كه امام دستور مىدهد مال قابل ملاحظهاى به او بدهند، امّا او بزودى باز مىگردد و پشیمان مىشود كه چرا آزمند و حریص بوده است.)

در تفسیر این حدیث به چند نكته باید توجّه كرد:

1 ـ منظور از رضایت ساكنان آسمان از حكومت او، یا اشاره به فرشتگان آسمان و ملائكه مقرّب پروردگار است; و یا اشاره به گسترش حكومت او بر كرات دیگر مسكونى و گشوده شدن راه آسمانها و مسافرتهاى فضایى به نقاط دور دست جهان است.

2 ـ منظور از تقسیم عادلانه ثروت در شكل تقسیم مساوى ـ با توجّه به این كه مىدانیم در اسلام كه مهدى(علیه السلام) حافظ و مروّج احكام آن است در برابر كار بیشتر و تلاش و لیاقت فزونتر، سرمایه بیشترى پرداخته مىشود ـ یا اشاره به اموال بیت المال و اموال عمومى بطور كلّى است كه همگان در حكومت اسلامى در مقابل آن برابرند ـ چنانكه از سیره پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و على(علیه السلام) نقل شده، بعكس چیزى كه درباره دوران بسیارى از خلفا همانند عثمان خواندهایم كه انواع تبعیضها را روا مىداشتند! و یا اشاره به این است كه در شرایط مساوى، امتیازات و پاداشها و اجرتها مساوى به افراد داده مىشود; بعكس آنچه در دنیاى كنونى دیده مىشود كه یك كارگر در نقطهاى از جهان ممكن است ساعتى ده دلار مزد بگیرد امّا كارگر دیگر با همان شرایط و كیفیّت در مقابل كار ده ساعته خود حتّى یك دلار هم نگیرد و این نهایت ظلم است كه مزد افراد در شرایط برابر، كاملا متفاوت باشد.

3 ـ نكته دیگر این كه، از ذیل حدیث بخوبى استفاده مىشود كه در آن روز حتّى یك نفر محتاج و نیازمند وجود ندارد، به دلیل این كه آن یك نفر هم كه بر مىخیزد غناى روحى نداشته و گرفتار حرص و آز بوده و الاّ از نظر مادّى بى نیاز بوده است; و مهم این است كه او تحت رهبرى صحیح خود دلها را مملو از غناى معنوى و روانى مىكند; و این خلق و خوى زشت «حرص» را از سرزمین دلها ریشه كن مىسازد; همان حرصى كه سرچشمه بسیارى از تلاشهاى بیهوده ثروت اندوزان تهى مغز است كه با داشتن هزاران برابر سرمایه مورد نیاز زندگى خود و فرزندان خویش، باز هم دست و پا بر جمع ثروت فزونتر مىكنند; گوئى به بیمارى استسقا گرفتارند كه هر چه مىنوشند باز هم سیراب نمىشوند. یكى دیگر از عوامل، یا صحیحتر، از بهانههاى جمع ثروت، كه عدم اطمینان به وضع آینده است، در پرتو عدالت اجتماعى او بكلّى از بین مىرود و هیچ كس نیازى در خود به ثروت اندوزى نمىبیند; زیرا هم امروز و هم آینده او تأمین شده است. باز در حدیث دیگرى از پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) مىخوانیم:

... حتّى تملأ الارض جوراً فلا یقدر احد یقول اللّه! ثم یبعث اللّه عزّوجل رجلا منّى و من عترتى فیملأ الارض عدلا كما ملأها من كان قبله جوراً و یخرج له الارض افلاذ كبدها و یحثو المال حثواً و لا یعدّه عداً;(64)

زمانى فرا مىرسد كه زمین پر از ستم مىشود و كسى نمىتواند (آشكارا) نام خدا را ببرد (و دم از حقّ و عدالت بزند); سپس خداوند عزّوجل مردى را از من و خاندان من، بر مىانگیزد; كه زمین را پر از عدل مىكند آن گونه كه پیش از او، پر از ستمش كردهاند و زمین قطعات كبد خود را براى او بیرون مىفرستد، و ثروت را بدون شماره و محاسبه در میان مردم پخش مىكند (و هر كس به قدر نیازش از آن بر مىگیرد...). «افلاذ» جمع فلذ به معنى قطعه و شعبه است; و افلاذ كبد به اشیاء گرانبها اطلاق مىشود و در اینجا اشاره به منابع گرانقیمت و پر ارزش درون زمین است. این احتمال نیز وجود دارد كه تعبیر فوق اشاره به این باشد كه انسان دسترسى به هسته درونى گداخته زمین مىیابد كه یك پارچه آتش و حرارت است; و ممكن است از آن به عنوان یك منبع مهمّ انرژى استفاده كرد; و نیز ممكن است منابع گرانبهائى از انواع فلزّات از آن بتوان استخراج نمود; و با توجّه به این كه پوسته جامد زمین پوسته نسبتاً نازكى است و درون دل زمین جهانى از موادّ گداخته و منابع گوناگون وجود دارد، دسترسى به چنین منبع عظیم و وسیعى مىتواند فكر انسان را از جهات فراوانى راحت سازد. رشد اخلاقى، و تامین نیازهاى آینده بطور اطمینان بخش، و فراوانى منابع در آمد، و خلاصه جمع شدن غناى روحى و جسمى سبب مىشود كه حتّى نیاز به شمارش اموال پیدا نشود و هر نیازمندى نیاز خود را از بیت المال حكومتش بدون تشریفات زاید بگیرد. اینها همه از یك سو، و از سوى دیگر: اشاراتى در اخبار دیده مىشود كه نشان مىدهد در عصر حكومت او شهرهاى بسیار وسیع و آباد، جادههاى وسیع، مساجد بزرگ امّا ساده و بدون زرق و برق و زینت ساخته خواهد شد; و نظارت كاملى بر طرز ساختمان خانهها، به گونهاى كه كمترین مزاحمتى براى مردم دیگر نداشته باشد، مىكند :

1 ـ در حدیثى از امام صادق(علیه السلام) مىخوانیم:

و یبنى فى ظهر الكوفه مسجداً له الف باب و یتّصل بیوت الكوفه بنهر كربلا و بالحیرة(65) ;

در پشت كوفه مسجدى بنا مىكند كه یكهزار در دارد، و خانههاى كوفه به نهر كربلا و حیره مىرسد! و مىدانیم فاصله میان این دو شهر هم اكنون بیش از 70 كیلومتر است.

2 ـ از امام باقر(علیه السلام) مىخوانیم:

اذا قام القائم...

یكون المساجد كلّها جمّاء لاشرف لها كما كان على عهد رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم)

و یوسّع الطّریق الاَعظم فیصیر ستّین ذراعاً

و یهدم كلّ مسجد على الطّریق

و یسدّ كلّ كوَّة الى الطّریق

و كلّ جناج و كنیف و میزاب الى الطّریق(66);

هنگامى كه قائم قیام كند...

مساجد در عصر او همگى داراى دیوارهاى كوتاه و بدون كنگره خواهد شد همان گونه كه در عصر رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم) بود.

جادّههاى بزرگ و اصلى را توسعه مىدهد و به 60 ذراع مىرسد!

و تمام مساجدى را كه در مسیر قرار دارند (و مزاحم مردم هستند به فرمان او) خراب مىشود!

و تمام دریچهها و روزنههائى كه به راهها گشوده مىشود (و مزاحم عبور و مرور مردم است) ویران مىسازد.

و بالكنها (ى مزاحم) و فاضلابها و ناودانهایى كه در راه (عبور مردم) باز مىشود مىبندد!»

3 ـ و نیز در حدیثى طولانى از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمود:

... ولیصیّرنَّ الكوفة اربعة و خمسین میلا و لیجاورنَّ قصورها كربلا، و لیصیّرنَّ اللّه كربلا معقلا و مقاما...(67);

او كوفه را پنجاه و چهار میل توسعه مىدهد تا آنجا كه عمارات آن به كربلا مىرسد، و كربلا (كوى شهیدان و قهرمانان و جانبازان راه خدا) مركز و كانون بسیارى از فعّالیّتها مىگردد...

4 ـ روایات در زمینه پیشرفت كشاورزى و فزونى فراوردههاى زراعى و فزونى آبها و دامها و عمران و آبادى در تمام زمینهها فراوان است.(68)

On the other hand, the feeling is the lack of different aspects, as far as we are in the age group of people miserable every day of hunger die. destroys. So in the tradition of the great reformer gestures full of meaning to the economic development of the state, there is no need for any explanation. Such as the Hadith says:
"Henin Yblgh Almshrq Valmghrb sultana and crushed Tzhr Alknvz; Vela Ybqy corruption corrupted Ymrh Ella (61), the state of the world, East and West, he will come and he will appear for the treasures of the earth and ruin will remain in place throughout the world. except that it will be prosperous! "
And indeed it must be the destruction of the Earth is not due to lack of human resources, not a lack of money, but born of destructive humans, and human and financial resources spent in vain and has no sense of responsibility, and when they correct the social protection system the parties, the husband is imminent, especially from new sources of support would also be great. In another interesting narration from Imam Sadeq (PBUH) says:
Aza HTTP Qaim sentence Baldl
Aljvr Vartf mischief Ayamh
And Amnt to Alsbl
Vakhrjt blessings of the earth
And reject all phases of the universe ...
Anti Alnas rule of David (pbuh) and the rule of Muhammad (sawa upon)
Tzhr Fhynyz earth Knvz·ha
And blessings Tbdy
NEW Man Mnkm Yvmyz locally and La Vela Lsdqth Lbrh Lshmvl Ghani all peace ... (62);
When vertical rise: The government gives justice.
And during his oppression is lifted.
In light of existence secure and highly outstanding.
Katsh out on the shows.
And the truth comes to the owner.
Like the people of David (pbuh) and Muhammad (sawa upon) will be judged.
And the earth reveals its treasures.
And shows its blessings.
And he does not donate items to charity and alms and all the believers and no need to be rich!
Can not find much at all to attain self-sufficiency and independence. Srmayhhast waste! In another hadith in Sunni sources said, quoted by the Abu Khdry this:
Fireproof Prophet (sawa upon):
Balmhdy Abshrkm Qsta met Ymla earth and nationhood Store Zlma, Nh Yrzy Alsma’ Valarz rudders, Yqsm treasury Shaha, Fqal statesman we mean Shaha, fireproof equal between Alnas and Ymla hearts of the Ummah of Muhammad (sawa upon) rich and Yshm Dlh, Even Yamr Mnadya Ynady Yqvl I eventually crushed Flyqm Fma Yqvm I wish Ella Alnas statesman units (Sm Sm Yndm Fyakhz Yamr eventually crushed and Yrdh) (63);
Prophet (sawa upon him) has said:
You Mahdi (pbuh), my gospel, shall fill the earth with justice as it was filled with oppression; inhabitants of the heavens and the inhabitants of the earth are satisfied and he correctly divides property and wealth.
He inquired into the meaning of what true wealth?
Said:
Equally among the people!
(O :)
And the hearts of the followers of Muhammad (sawa upon) to fill the need, and it all comes Daltsh takes someone with a loud voice to the orders carries one's financial needs arise, no one except one of the Nmykhyzd .
(Then read the following Hadith of Imam instructs me to give him considerably, but he soon returned, and regretted that it was greedy and greedy.)
In interpreting this Hadith few points should be noted:

treasury assets and property of the general public is that everyone is equal in front of the Islamic government, as the Prophet (sawa upon) and Ali (pbuh) is quoted, that on the contrary of what many of the Caliphs Uthman as read The types of discrimination against lay! Ten hours of work in front of her and not the least injustice, even a dollar that is paid in equal conditions, is quite different.
material has unique needs and it is important that he led his true hearts full of spiritual and psychological richness gives it an ugly mood, "greed" of the land, uprooting hearts make as many attempts Hrsy origin Another factor, or rather, excuses sum of money, which is the uncertainty of the future, in the light of social justice, he completely disappeared and no one needs to see amassing wealth because he is today, and the future supply a. In another hadith, the Prophet (sawa upon) read:
, ... Even Tmla earth Yqdr A. Yqvl Fela's Store! Sm Ybs Rjla's mighty mullahs I refused and I met Kahn Jersey Store Dla Trt Fymla earth and crushed earth Ykhrj Aflaz livers and treasury Yhsv Hsva and La Ydh justice; (64)
Time arrives filled with earth and no one is wrong (obviously) take God's name (and a breath of truth, justice and reason), the mighty man of God, my family, my raises, which would fill the earth with justice "Aflaz" means the sum Flz piece of branch and liver Aflaz valuables and here refers to the expensive and precious resources of the earth. makes. These are all on one side, and on the other hand: There are references in the news that show very large and prosperous cities in his era, wide roads, grand mosque, but Lackluster and trim will be made plain, and monitoring Building on the way home, so that is no longer the least inconvenience to the people, shall:
In one Hadith from Imam Sadeq (PBUH) says:
And mischief Ybny pm Alkvfh Msjda a crush Bob and houses Ytsl Alkvfh Bnhr Karbala and Balhyrh (65);
Thousand in the mosque of Kufa, which is at the back, and the homes of Kufa and Hira to Karbala Creek needs! And know the distance between these two cities is now more than 70 km.
2 of Imam Baqir (pbuh) says:
Aza HTTP Qaim ...
Almsajd Ykvn wholes Jma’ Lashrf Lha met Ali Kahn Testament Prophet (sawa upon)
And Yvs Altryq Azam Fysyr Styn Zraa
Ali mosque and General Yhdm Altryq
And the Cote Ysd between Altryq
And total Jnaj and Knyf and Myzab between Altryq (66);
When vertical rise ...
The mosque walls and Congress will have all of his era as the era of the Prophet (sawa upon), respectively.
Major roads and develop original and comes with 60 cubits!
All mosques are located in the path (and annoying people by his command) is broken!
All the valves are opened and Rvznhhayy that way (and annoying pedestrians people) ruins.
And balcony (the intruder) and sewage and Navdanhayy the way (through the people) opens closes! "
3 and the long Hadith from Imam Sadiq (pbuh) is quoted as saying:
Alkvfh Vlysyrn Khmsyn Arbh and Mila and failing Lyjavrn Karbala, Karbala and Lysyrn God Mqla and authorities ... (67);
He was fifty-four miles to Kufa to Karbala seems that, as far as building and Karbala (Alley of Martyrs and Heroes and martyrs of God) which is the center of many activities ...
4 stories in agricultural development and processing excess water and excess crops and livestock, and abundant in all spheres of development and prosperity. (68)

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic