بصیرت
مهدویت او خواهد امد

آثار سازنده انتظار

آیا ایمان به چنین ظهورى انسان را آن سان در افكار رویائى فرو مىبرد كه از وضع موجود خود غافل مىگردد، و تسلیم هر گونه شرایطى مىكند؟ و یا این كه به راستى این عقیده یك نوع دعوت به قیام و سازندگى فرد و اجتماع است؟ آیا ایجاد تحرّك مىكند یا ركود؟ آیا مسؤولیّت آفرین است یا مایه فرار از زیر بار مسؤولیّتها؟

وبالاخره آیا مخدّر است یا بیدار كننده؟ قبل از توضیح و بررسى این سؤالات توجّه به یك نكته كاملا ضرورى است و آن این كه سازندهترین دستورات و عالیترین مفاهیم هر گاه به دست افراد ناوارد، یا نالایق، یا سوء استفادهچى بیفتد ممكن است آن را چنان مسخ كنند كه درست نتیجهاى بر خلاف هدف اصلى بدهد و در مسیر بر ضدّ آن حركت كند; و این نمونههاى بسیار دارد و مسأله «انتظار» بطورى كه خواهیم دید در ردیف همین مسائل است. به هر حال، براى رهایى از هر گونه اشتباه در محاسبه، در این گونه مباحث، باید به اصطلاح آب را از سرچشمه گرفت تا آلودگىهاى احتمالى نهرها و كانالهاى میان راه در آن اثر نگذارد. به همین دلیل، ما در بحث انتظار مستقیماً به سراغ متون اصلى اسلامى رفته و لحن گوناگون روایاتى را كه روى مسأله «انتظار» تأكید مىكند مورد بررسى قرار مىدهیم تا از هدف اصلى آگاه شویم. اكنون با دقّت به این چند روایات توجّه كنید! كسى از امام صادق(علیه السلام) پرسید چه مىگویید درباره كسى كه داراى ولایت امامان است; و انتظار ظهور حكومت حق را مىكشد و در این حال از دنیا مىرود؟ امام(علیه السلام) در پاسخ فرمود:

هو بمنزلة من كان مع القائم فى فسطاطه ـ ثمّ سكت هنیئه

ـ ثمّ قال هو كمن كان مع رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم); او همانند كسى است كه با رهبر این انقلاب در خیمه او (ستاد ارتش او) بوده باشد ـ سپس كمى سكوت كرد ـ و فرمود مانند كسى است كه با پیامبر اسلام (در مبارزاتش) همراه بوده است. این مضمون در روایات زیادى با تعبیرات مختلفى نقل شده است: در بعضى «بمنزلة الضّارب بسیفه فى سبیل اللّه; همانند شمشیر زنى در راه خدا». و در بعضى دیگر «كمن قارع مع رسول اللّه بسیفه; همانند كسى است كه در خدمت پیامبر با شمشیر بر مغز دشمن بكوبد.» در بعضى دیگر «بمنزلة من كان قاعداً تحت لواء القائم; همانند كسى است كه زیر پرچم قائم بوده باشد.» و در بعضى دیگر «بمنزلة المجاهد بین یدى رسول اللّه; همانند كسى است كه پیش روى پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) جهاد كند.» و در بعضى دیگر «بمنزلة من استشهد مع رسول اللّه(صلى الله علیه وآله وسلم); همانند كسى است كه با پیامبر شهید شود.» این تشبیهات كه در مورد انتظار ظهور حضرت مهدى (عج) در این روایات وارد شده بسیار پر معنى و روشنگر این واقعیّت است كه یك نوع رابطه و تشابه در میان مسأله «انتظار» و «جهاد» و مبارزه با دشمن، در آخرین شكل خود، وجود دارد.(دقّت كنید!) در روایات متعدّدى نیز انتظار چنین حكومتى را داشتن، به عنوان بالاترین عبادت معرفى شده است. این مضمون در بعضى از احادیث، از پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و در بعضى از حضرت على(علیه السلام)نقل شده است; از جمله در حدیثى مىخوانیم كه پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود:

«افضل اعمال امّتى انتظار الفرج من اللّه عزّوجلّ; بالاترین اعمال امّت من انتظار فرج از ناحیه خدا كشیدن است.» و در حدیث دیگرى از پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) مىخوانیم:

«افضل العبادة انتظار الفرج» این حدیث اعم از این كه انتظار فرج را به معنى وسیع كلمه بدانیم، و یا به مفهوم خاص یعنى انتظار ظهور مصلح جهانى باشد، اهمّیّت انتظار را در مورد بحث ما روشن مىسازد. این تعبیرات همگى حاكى از این است كه انتظار چنان انقلابى همیشه توأم با یك جهاد وسیع دامنهدار است. و اگر اعتقاد و انتظار حكومت جهانى مهدى به صورت ریشهدار حلول كند، سرچشمه دو رشته اعمال دامنه دار خواهد شد (زیرا اعتقادات سطحى ممكن است اثر آن از گفتار و سخن تجاوز نكند امّا اعتقادات عمیق همیشه آثار عملى گستردهاى به دنبال خواهد داشت); این دو رشته اعمال عبارتند از: ترك هرگونه همكارى و هماهنگى با عوامل ظلم و فساد، و حتّى مبارزه و درگیرى با آنها از یك سو; و خودسازى و خودیارى و جلب آمادگیهاى جسمى و روحى و مادّى و معنوى براى شكل گرفتن آن حكومت واحد جهانى و مردمى، از سوى دیگر. و خوب كه دقّت كنیم مىبینیم هر دو قسمت آن كاملا سازنده و عامل تحرّك و آگاهى و بیدارى است. با توجّه به مفهوم اصلى «انتظار»، معنى روایات متعدّدى كه درباره پاداش و نتیجه كار منتظران نقل شده بخوبى درك مىشود. اكنون مىفهمیم چرا منتظران واقعى گاهى همانند كسانى شمرده شدهاند كه در خیمه حضرت مهدى(علیه السلام) یا زیر پرچم او است، یا كسى كه در راه خدا شمشیر مىزند یا به خون آغشته شده یا شهید گشته است. آیا اینها مراحل مختلف و درجات مجاهده در راه حقّ و عدالت نیست كه متناسب با مقدار آمادگى و درجه انتظار افراد است؟ یعنى همانطور كه میزان فداكارى مجاهدان راه خدا و نقش آنها با هم متفاوت است، انتظار و خودسازى و آمادگى نیز درجات كاملا مختلفى دارد كه هر كدام از اینها با یكى از آنها از نظر «مقدّمات» و «نتیجه» شباهت دارد; هر دو جهادند و هر دو آمادگى مىخواهند و خودسازى. كسى كه در خیمه رهبر چنان حكومتى قرار گرفته یعنى در مركز ستاد فرماندهى یك حكومت جهانى است، نمىتواند یك فرد غافل و بىخبر و بىتفاوت بوده باشد; آنجا جاى هر كس نیست; جاى افرادى است كه بحق شایستگى چنان موقعیّت پر اهمّیّتى را دارند. همچنین كسى كه سلاح در دست دارد و در كنارِ رهبر این انقلاب با مخالفان حكومت صلح و عدالتش مىجنگد، آمادگى فراوان روحى و فكرى و رزمى باید داشته باشد.

Manufacturer of expected
Do you believe that such a man appear like a dream in the minds plunge unaware of your current dealer, and shall submit any circumstances? And indeed the idea of ​​an invitation to revolt and constructing individual and the community? Whether the activity or recession? It is the cause or source of escape from under the burden of responsibility?
Finally I opiate or raiser? Before these questions are discussed and evaluated according to a point where it is absolutely necessary when the concept of desperate constructive instructions and excellent, and incompetent or transshape that it as it abuse falls well profiteer Unlike the result If it moves in the direction opposite to the original, and the examples and problems, "expect", we will see that the row has the same problems. Anyway, to get rid of any mistakes in calculation, in these discussions, it was originated from the term water pollution of streams and canals probably not the way it works. Therefore, we expect the debate to go directly to the main Islamic texts and traditions of rhetoric on the issue, "expect", insists the main goal is to inform, we will investigate. Now note carefully the few stories! One of Imam Sadiq (pbuh) asked what you say about someone who has provincial imams are expected to rise and the government had the right to take the world going? Imam (pbuh) said in response:
Hu Bmnzlh I usually Qaim Kahn Sm Fe Fstath sect Hnyyh
However fireproof Sm Ho Kmn Kahn Prophet (sawa upon), he is the one with the leader of the revolution in his tent (his staff) may have a little silence and then like someone is saying with the Prophet Islam (in the struggle) has been associated with. This content has been quoted in stories, many different interpretations: some "mischief Bsyfh Alzarb Bmnzlh's mustache, like a sword in a woman of God." And others' Qar Kmn Prophet Bsyfh However, as someone who served the Prophet with a sword hitting the enemy's brain. "Others" I Bmnzlh Kahn Brigade Qada of Qaim, as someone who might be acting under the flag. " and in others, "the Yiddish Bmnzlh al-Mujahid Rasool Allah like him who fall Prophet (sawa upon) to jihad." and the others "I Bmnzlh However Astshhd Prophet (sawa upon), as and fight the enemy, in his final form there. (be careful!) in numerous Hadiths expect to have such a rule, is introduced as the highest worship. The content of some hadith, the Prophet (sawa upon), and some of Imam Ali (PBUH) has been quoted, as we read in the Hadith that the Prophet (sawa upon him) has said:
"My God is mighty Afzal Faraj expect the nation, most of my followers are waiting hole extraction from God." And in another hadith, the Prophet (sawa upon) read:
"Afzal Albadh Faraj expect" the saga of the vulva, including the expected broad word means to know, and in particular the concept of the expected reformer of the world, we discuss the importance of the expected highlights. As expected, all shows of this interpretation is that the revolution is always coupled with a Damnhdar wide jihad. And if you believe in reincarnation rooted and waiting for the Mahdi will rule the world, originated the two courses will be broad (the belief that the surface may not exceed the speech and talked about the beliefs of a great action will be of depth always) the Two actions include withdrawal of any cooperation with injustice and corruption, and even they are struggling and fighting with one hand and self-realization and self-help and obtain physical and mental preparation for the spiritual and material world and to form a unified government People, on the other hand. According to the original concept, "expect", meaning that the various narratives about the reward waiting quoted result is well understood. and both are ready willing and self. The weapons in the hands of him who is the leader of the opposition in the state of peace and Daltsh fights, abundant spiritual and intellectual readiness and combat should be.

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو