برای اینکه بفهمید که چرا ساختمانها

To understand why the buildings

به نام خدا

معماری وانرزی

برای اینکه بفهمید که چرا ساختمانها به صورت کنونی ساخته شده اند ابتدا بایستی مفهوم انرزی را درک کنید چندین بنای تاریخی برای هدف خاصی که ان انتقال انرزی است طراحی شده اند اما هیچکدام از اینها بدون شما نمی تواند انجام شود چون نوع اعمال و مراسمی که درون یا در زیر این بناها انجام می پذیرد تعیین کننده نوع انرزی است که منتقل می شود این قضیه مثل هر چیزه دیگری در جهان می تواند در راه مثبت یا درراه منفی به کار گرفته شود مهمترین طرح های معماری برای انتقال انرزی چیست؟ هرم ها... هشت وجهی ها... گنبدها. این طرح ها قویترین وموثر ترین حالت برای انتقال انرزی هستند طبقه ممتاز این موضوع را خوب درک کرده اند زیرا کاربرد این طرح ها در بناهایی که ساخته اند بسیار مشهود است در حالی که مساجد کلیساها وکنیسه ها به گونه ای ساخته شده اند تا انرزی مثبت را منتقل کنند... طبقه ممتاز بناهایی ساخته اند تا انرزی بدی و شرارات را منتقل کنند در نهایت این جنگ بر ثر انرزی است. دجال نمی تواند تا زمانیکه انرزی در سراسر جهان در وضعیت مشخصی قرار بگیرد والبته برج دبی برزرگترین برج دنیا از زمانی که برج از ارتفاع 2300 پایی گذشته یعنی در حدود5ماه پیش دبی تقریبا به طور ثابت دچار مه گرفتگی شده است. هم اکنون ارتفاع برج به 2950پایی رسیده وهنوز بالا می رود دبی که غالبا صحرایی است اکنون مه الود شده است. و هیچ هواشناسی نمی تواند این رابطه را توضیح دهد. و من در شگفتم چه اتفاقی خواهد افتاد اگر این شهر با طراحی منحصر به فرد به مرکزش ساخته شود؟ البته هیچکس نمی تواند این مکان مشهور را انکار کند ولی تنها موجود زنده می توانند انرزی تولید کنند که قابل مهار کردن باشد. وکاری که در این بناها انجام می شود عامل تعیین کننده درباره نوع انرزی انتقالی است. اگر خودتان تحقیق کنید خودتان خواهید فهمید که مهمترین بناهای روی زمین در محل تقاطع خطوط انرزی ساخته شده اند. خطوط انرزی مکان های استراتزیک انرزی رود زمین را مشخص می کنند. هنگامی که اشکال هندسی مقدس خطوط انرزی ومعماری همراه هم باشند انگاه یک دروازه ستاره ای ساخته شده است. که به ورودی ها با ابعاد متفاوت اجازه می دهد با هم تقاطع داشته باشند وباز شوند. ابلیسک یکی دیگر از بناهایی است شیطانی و مهم فراعنه است که در هر جایی اطراف شما پیدا می شود. شواهد بر جای مانده از پیروان شیطان نشان از فراهم کردن شرایط برای ظهور دجال می دهد. ولی مهم نیست چقدر تلاش می کنند به لطف خداوند چیروزی از ان پیروان نور خواهد بود. چیزهای بیشتری در این جهان از انچه درتلوزیون به شما خورانده می شود. به ما نشان دهید چه چیزی در همسایگیتان پیدا کرده اید... منبع:مستند عبدلله هاشم

برای اطلاعات بیشتر به سایتwww.hashemsfilms.comمراجعه کنید

ومن الله توفیق

In the name of God
Architecture Vanrzy
Pyramid of ... Octagon's ... Domes. to transfer ... Buildings have been privileged to deliver energy to end the war on the evil and Shrarat the effective energy. Height of the tower still rises 2,950 feet over Dubai is now the fog is mostly desert. No weather can not explain this relationship. And I wonder what would happen if the city whose center is built with a unique design? But nobody can deny the place famous, but a living organism can only produce energy that can be harness. The work done in these buildings is a determining factor on the type of energy transfer. If you do your research you'll see that most buildings are built on land at the junction of the energy lines. Earth energy is the energy lines identified strategic locations. When energy lines and geometric forms of sacred architecture then together they made a star gate. Input to the various dimensions allowing the crossing should be Vbaz. Another important pharaonic monuments Ablysk evil that can be found anywhere around you. Evidence remains of followers of Satan, the Antichrist will emerge to provide for the conditions. But no matter how they are trying to follow God Chyrvzy will light. More things in this world Drtlvzyvn what you are given. Show us what you've found in Hmsaygytan ... Source: Documented Abdullah Hashem
For more information, see
www.hashemsfilms.com
I bless God

نقاط مشخص شده منبع انرزی را مشخص می  کند